Fagligt voldgift
Fastholdelsesbonus
Ferie
- adoptionsorlov
- afvikling
- barselsorlov
- deltidsbeskæftigelse
- elever
- erstatningsferie
- ferietillæg
- folkekirken, ansatte i
- hovedferie
- ikkeoptjent ferie
- løn
- lønfradrag
- omlægning
- optjening
- optjeningsår
- overførsel af
- placering
- restferie
- suspension (disciplinær)
- suspension af
- sygdom
- særlig feriegodtgørelse
- timelønnede
- tjenestefrihed/orlov
- tjenestemandslignende ansatte
- varsel
- værnepligt
- øvrig ferie
Feriedagpenge
Feriegodtgørelse
- beregningsgrundlag
- folketingsmedlemmer
Feriehindring
FerieKonto
Ferieperiode
Ferietillæg
Ferieår
Finansministeriets kompetence
Fleksjob
Flekstidsordninger
Flyttegodtgørelse
- besøgsrejser
- handelsomkostninger
- uden forflyttelse
Forflyttelse
- andre ansatte
- funktionærer
- tjenestemænd
Forfremmelsesnævn
Forhandlingsdatabasen
Forhandlingsret
- tjenestemandslignende ansatte
- tjenestemandspensionister
- tjenestemænd
Forhøjet ansættelsestid
- egenpension
Forhøjet lønanciennitet
- overenskomstansatte
Forhøjet pensionsalder
Forhørsleder
Forligsinstitutionen
Forsikringsmæssig pensionsordning
- individuel
Forskelsbehandlingsloven
Forskudt tid
Forsvarets dag
Fortolkningstvister
Fortrædigelsesklausul
Forudlønning
Forvaltningsretlige regler for ansættelse
Forældelse
Forældreorlovsdirektivet
Fratrædelsesbeløb
- frivillig fratræden
- åremålsansættelse
Fratrædelsesgodtgørelse
- tjenestemandspension
Fravalg af ATP-bidragsforhøjelsen
Fremmede statsborgere
- pensionsret
Friattest
Fridage
- erstatningsfridage
- inddragelse af
- længde
- placering
- reduktion
- søgnehelligdage
- søn- og helligdage
- tjeneste på
Fridøgn
Frigørelsesattest
Frihedsopsparing
- generelt
Frihedsoptjening
Fritstilling (tjenestefritagelse)
- tillidsrepræsentanter
- tjenesteforseelse
Frivillig fratræden
- førtidspensionsfradrag
- pensionsalder
- supplerende ydelse
Funktion
- AC-overenskomsten
- afbrydelse
- automatiske lønforløb
- deltidsansatte
- fridage
- højere stilling
- karenstid
- merarbejdsvederlag
- mistede fridage
- opslag
- overarbejdsbetaling
- overenskomstansatte
- overenskomststillinger, tjenestemænds funktion i
- pligt til at fungere
- rådighedstillæg
- sideordnet stilling
- særlige feriedage
- udenrigstjenesten
Funktionsaftalen
Funktionstillæg
Funktionsvederlag
- alderstillæg
- beregning
- rådighedstillæg
- stedtillægssats
- særlige feriedage
Funktionærbegrebet
Funktionærer
- forflyttelse
Fælleserklæringen
Fællesoverenskomster
Fællestillidsrepræsentanter
Færøtillæg
Følsomme personoplysninger
Førtidspensionering på grund af alder, tjenestemænd