Partsaktindsigt
Partsanbringender
Partsbegrebet
Partsrepræsentation
Pasning af alvorligt syge
Pensionister, ansættelse og aflønning af
Pensionsalder
- egenpension
- forhøjelse
- frivillig fratræden
- kvalificeret svagelighed
- nedsat tjenestetid
- seniorordning
- tilskadekomst i tjenesten
- tjenestefrihed
- ægtefællepension
- åremålsansættelse
Pensionsbidrag
- efter LPL, udbetaling
- individuel pensionsordning
- kollektiv pensionsordning
- seniorordning
- supplerende pensionsordning, tjenestemænd
Pensionsforbehold
Pensionsgivende løn
Pensionsordning
- individuel
- statsgaranteret
Personalesager, aktindsigt
Persondataloven
- "behandling"
- "den dataansvarlige"
- ajourføring af oplysninger
- almindelige personoplysninger
- anmeldelsespligt
- autorisation
- elektronisk databehandling
- følsomme personoplysninger
- indsamling og registrering
- indsigtsret
- manuelle registre
- område
- oplysningspligt
- overvågning
- personnummer
- personoplysninger
- samtykke
- sikkerhed
- videregivelse af oplysninger
Personlige tillæg
- lønanciennitet
Personnummer
Personoplysninger
Piccolo/piccoline
Procentgodtgørelse, tjenesterejser
Procentregulering
Prøveansættelse, overenskomstansatte
- generelt
Prøveansættelse, tjenestemænd
- afskedigelse
- aldersbetingelser
- forlængelse
- første ansættelse som tjenestemand
- længde
- udfald, konstatering af
- varigt ansatte tjenestemænd