Kapitel 35.
Statens understøttelsesordning

I kapitlet behandles den særlige understøttelsesordning for tidligere ansatte i staten uden arbejdsmarkedspensionsordning.

Understøttelser som supplement til folkepensionen er blevet ydet til ikke-pensionssikrede ansatte i egentlig statstjeneste samt til sådanne ansattes efterlevende ægtefæller og børn under 18 år.

Understøttelserne er blevet bevilget med hjemmel i aktstykke nr. 487 af 9. juni 1971 og tekstanmærkning på finansloven (nr. 124 ad FL § 36), og indgår ikke som et led i de pågældendes aftalte ansættelsesvilkår.

Pr. 1. april 1990 startede bidragsbetaling til arbejdsmarkedspensioner for de hidtil ikke-pensionssikrede grupper i staten. Disse grupper har nu været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i mere end 30 år, hvor de har optjent pensionsret i arbejdsmarkedspensionsordninger, og de vil derfor ikke længere opfylde betingelserne for at blive bevilget en understøttelse eller et udligningsbeløb efter Fmst. cirk. 7/1 2003 om ændrede regler for supplementsunderstøttelse og udligningsbeløb.

Udbetaling Danmark tager stilling til, om en efterlevende ægtefælle har ret til ægtefælleunderstøttelse/-udligningsbeløb efter en afdød modtager af understøttelse eller udligningsbeløb. Udligningsbeløb til en efterlevende ægtefælle forudsætter, at den afdøde ægtefælle havde valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Eventuelle spørgsmål om ordningen kan rettes til Udbetaling Danmark på TJMP@atp.dk. eller til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på Pension@medst.dk .

De udsendte regler om supplementsunderstøttelse, som vist i bilags- og henvisningsoversigten er fortsat gældende, idet de sammen med det bevillingsmæssige grundlag i tekstanmærkning nr. 124 ad finanslovens § 36 danner det retlige og bevillingsmæssige grundlag for de understøttelser mv., der er under udbetaling.

For timelønnet redningspersonale ved redningsstationerne, ansat før 1. oktober 2021, gælder Forsvarsministeriets cirk. 21/4 2010 vedrørende understøttelsesordning for timelønnet redningspersonale mfl. under Forsvarsministeriet. Denne ordning administreres af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Timelønnet redningspersonale, der er ansat den 1. oktober 2021 eller senere, modtager i stedet et pensionsvederlag efter den på området gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelsen og Foreningen af Danske Redningsmænd.

35.1. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger


Sidst redigeret 04.07.23