Forkortelser

3F Fagligt Fælles Forbund
AC Akademikernes Centralorganisation (nu Akademikerne)
ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension
bekg. bekendtgørelse
bet. betænkning
cirk. cirkulære
CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg
cirk.skr. cirkulæreskrivelse
CO I Statstjenestemændenes Centralorganisation I (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
CO II Statstjenestemændenes Centralorganisation II (nu CO 10)
CO-STAT Centralorganisationen for overenskomstansatte i Staten (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
DA Dansk Arbejdsgiverforening
dept. departement
DJØF Danmarks Jurist- og Økonomforbund
fbkg. Bekendtgørelsen om ferie
Fel. Ferieloven
Fmst. Finansministeriet
FOB Folketingets Ombudsmand
FOU Folketingets Ombudsmands Udtalelse
Ful. Funktionærloven
FV Faglig voldgift
Grl. Danmarks Riges Grundlov (grundloven)
Helbredsnævnet Nævnet for Helbredsbedømmelser i tjenestemandssager
HK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
KAD Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (nu 3F)
kap. kapitel
KP Kommunernes Pensionsforsikring
L lov
Lbekg. lovbekendtgørelse
LC Lærernes Centralorganisation
LKL L 13 (Lovtid. B) 18/6 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og kolkekirken (lønnings- og klassificeringsloven)
LO Landsorganisationen i Danmark
LPL L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd
Modst. Moderniseringsstyrelsen
NKL L 5 (Lovtid. B) 7/6 1958 om normering og klassificering af tjenestemandsstillinger (normerings- og klassificeringsloven)
Normen Norm for regler for behandling af faglig strid 17/8 1908
OAO Offentligt Ansattes Organisationer
OC Overenskomstansattes Centralorganisation (nu CO 10)
Perst. Personalestyrelsen
PFA PFA Pension
PKA Pensionskassernes Administrationskontor
SiD Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)
SKAF Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab
skr. skrivelse
StK Statsansattes Kartel (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
SU samarbejdsudvalg
TL Tjenestemandsloven
TPL Tjenestemandspensionsloven
UfR Ugeskrift for Retsvæsen