Indberetning af arbejdsnedlæggelser
- overenskomstansatte
Indberetning af lovovertrædelser
Indfødsret, dansk
Individuel kontrakt
Individuel pensionsordning
Individuelle ansættelsesvilkår
Indtægtsdækket virksomhed
Inhabilitet
Integrations- og oplæringsstillinger
Interessekonflikt
INTERFORCE
Interne arbejdsdokumenter
Internet
Irettesættelse
ISOLA