Offentlighedsloven
Officialmaksimen
Omflytning
- funktionærer
- tjenestemænd
Omflytningsnævnet
Omklassificering
- alderens betydning
- gruppevis (tjm.)
- individuel (tjm.)
- kontorfunktionærer
- personlig oprykning
oplysningspligt
Opmand
Oprykning
- lønanciennitet
Opsat pension
- beregning
- bortfald
- fratrædelsesgodtgørelse
- regulering
- udbetaling
Opsat understøttelse
- betingelser
- rationalisering
- regulering
- udbetaling
Opslag
- annoncering
- fornyet
- indhold
- internt
- omklassificering
- undtagelser
Organisationsaftaler
Organisationsansvar
Overarbejde
- afspadsering
- deltidsansatte
- kontorfunktionærer
- konvertering til omsorgsdage
- lønanciennitet
- overenskomstansatte
- tillidsrepræsentanter
- varsling/varskotillæg
Overarbejdsvægring
Overenskomst
- definition
- dækningsområde
- indhold
Overenskomstansatte
- hovedtyper af lønsystemer
- øvrige elementer i lønsystemerne
Overenskomsters dækningsområde
- fagligt
- institutionsbestemt
- territorialt