Kapitel 14.
Åremålsansættelse

Kapitlet beskriver de regler, der efter tjenestemandslovgivningen og åremålsaftalen gælder for tidsbegrænset ansættelse af tjenestemænd. Desuden omtales åremålsansættelse på overenskomstvilkår, herunder ansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og efter aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder.

Ved OK15 blev der indgået aftale om, at der ikke længere kan aftales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb. Endvidere blev der aftalt begrænsninger med hensyn til udbetaling af fratrædelsesbeløb i de tilfælde, hvor den åremålsansatte fortsætter i et ansættelsesforhold inden for ansættelsesområdet.

Den reviderede åremålsaftale er udsendt med Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse (åremålsaftalen). Den nye åremålsaftale har virkning for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. maj 2016 eller senere, med undtagelse af åremålsaftaler, der er indgået før aftalens udsendelse.

Aftale af 31. oktober 2001 om løn- og ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten udsendt med Fmst. cirk. 07/11 2001 om åremålsansættelse ophæves, men vil fortsat være gældende for allerede etablerede åremålsansættelser.

14.1. Begreb og regelgrundlag

Åremålsansættelse er en tidsbegrænset tjenestemandsansættelse, der har hjemmel i § 2 i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), og hvis nærmere udformning er fastlagt i tjenestemandslovens kapitel 6 a om særbestemmelser om åremålsansættelse og Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionslovens) kapitel 4 a om pension til åremålsansatte. Finansministeriet og centralorganisationerne har endvidere indgået en rammeaftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse (åremålsaftalen).

Tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner mv. kan ansættes på åremålsvilkår, i det omfang og på de vilkår der måtte være fastsat i det pågældende ansættelsesreglement/-regulativ e.l.

Overenskomstansættelse kan også ske på åremål, jf. afsnit 14.16., men er ikke omfattet af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven. Overenskomstansatte er heller ikke omfattet af åremålsaftalen, men følger principperne heri, jf. cirkulæret om Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, pkt. 12.

Chefer ansat i henhold til Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten (rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten) og efter aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder kan også åremålsansættes, jf. afsnit 14.18.

14.2. Åremålspolitik

Ministerier, styrelser mv. bør formulere en skriftlig politik for anvendelse af åremålsansættelser i forbindelse med oprettelse og genbesættelse af stillinger. Åremålspolitikken bør, med udgangspunkt i strategiske overvejelser, blandt andet fastlægge:

 • Kriterier for, hvilke typer af stillinger det er hensigtsmæssigt at besætte på åremål
 • Kriterier for anvendelse af tilbagegangsret, åremålstillæg og fratrædelsesbeløb
 • Beløbsmæssige rammer for åremålsstillinger.

I forbindelse med oprettelse og genbesættelse af en stilling bør institutionen derfor overveje, om åremålsansættelse eller ordinær ansættelse er mest hensigtsmæssig, og overvejelserne bør ske med udgangspunkt i åremålspolitikken.

åremålsaftalens §§ 3 og 4 er der fastlagt regler og rammer for indgåelse af aftaler om fratrædelsesbeløb i forbindelse med ansøgt og uansøgt afsked i åremålsperioden, jf. afsnit 14.12. Inden for disse rammer skal de statslige arbejdsgivere tage stilling til, i hvilke situationer det er hensigtsmæssigt og i statens interesse at indgå aftaler om fratrædelsesbeløb som en del af vilkårene i forbindelse med indgåelse af de enkelte åremålsaftaler.

14.3. Procedure for anvendelse af åremålsansættelse

Bestemmelse om, hvilke stillinger - såvel nyoprettede som bestående - der skal kunne besættes på åremål, træffes af vedkommende minister efter forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Ansættelse som dommer og tjenestemandsansat jurist ved domstolene kan dog kun ske som varig ansættelse.

Ansættelse i forskerstillinger skal ikke ske på åremål i videre omfang end hidtil.

Følgende generelle kriterier, der i 1973 blev fastsat af Lønningsrådet, kan være vejledende for beslutningen om, at en stilling skal kunne besættes på åremål:

 • Ansættelse i stillinger, hvor arbejdsopgaven eller udpegningen til hvervet er tidsbegrænset, og hvor tidsbegrænsningen er klar og af væsentlig betydning i relation til opgaven eller den udpegede person.
 • Ansættelse i stillinger, hvor forventede ændringer i opgaver, organisation og struktur med en vis sandsynlighed vil ændre den pågældende stillings indhold.
 • Ansættelse i stillinger, der stiller særlige krav til fornyelse i forskningsmæssig, kunstnerisk, merkantil, teknisk eller anden kreativ henseende, og hvor kravene til fornyelse har en selvstændig, konkret begrundet betydning.

Åremålsansættelse bør fortrinsvis anvendes, hvor det ikke giver anledning til genbeskæftigelsesproblemer ved åremålets udløb.

Chefer kan åremålsansættes på overenskomstvilkår efter betingelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder. For anden ansættelse på åremål på overenskomstvilkår gælder følgende:

Hvis der ønskes åremålsansættelse på overenskomstvilkår i en klassificeret tjenestemandsstilling, forudsættes det, at det pågældende ministerium forinden har forhandlet med den centralorganisation, der ville have forhandlingsretten for stillingen, hvis ansættelsen var sket på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse.

14.4. Ansættelsesform

Ansættelse på åremål efter tjenestemandsloven (TL) kan ske:

Som tjenestemand

 • hvis ansøgeren allerede er ansat som tjenestemand i staten, folkekirken eller inden for områder, hvor pensionsalderen kan medregnes i henhold til § 4, stk. 1 eller 2, i tjenestemandspensionsloven (TPL), (fx kommuner, regioner eller koncessionerede selskaber)
 • hvis ansøgeren er fratrådt med ret til rådighedsløn, ventepenge, aktuel eller opsat pension fra en sådan tjenestemandsstilling.

Som tjenestemandslignende ansat

 • hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at blive ansat som tjenestemand på åremål, jf. ovenfor.

Ansættelse på tjenestemandslignende vilkår sker efter de samme regler, som gælder for tjenestemænd, og adskiller sig alene fra tjenestemandsansættelse for så vidt angår kongelig udnævnelse, jf. TL § 33 a, stk. 2, og med hensyn til pensionsvilkårene, jf. afsnit 14.13.

14.5. Ansættelsesområde

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på åremål i henhold til tjenestemandsloven omfatter ansættelsesområdet alene vedkommende ministerium/institution, dvs. det departement, den styrelse eller den institution, hvori åremålsstillingen er placeret, jf. Fmst. cirk. 30/6 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd. Ansættelsesområdet er således snævrere end for en varigt ansat tjenestemand i samme stilling.

14.6. Åremålsperioden

Åremålsansættelse er tidsbegrænset til en periode på minimum 3 og maksimum 6 år. Åremålets længde fastsættes af vedkommende minister i det enkelte tilfælde.

Forlængelse af åremålsansættelsen kan ske uden opslag for en periode af maksimalt 3 år. Forlængelsen kan foretages i flere tempi, men forlængelsernes samlede varighed kan ikke overstige 3 år, heller ikke selvom den oprindelige åremålsperiode var kortere end 6 år. Forlængelserne behøver ikke at være i perioder på hele år.

Genansættelse i ny(e) periode(r) kan ligeledes finde sted, men kun efter nyt opslag. Genansættelse kan højst ske to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold, jf. TL § 33 c, og under overholdelse af de sædvanlige procedureregler, herunder reglerne om kongelig udnævnelse, der gælder ved nybesættelse af stillinger.

14.7. Tjenestefrihed under åremålsansættelse

Hvis en åremålsansat får tjenestefrihed, jf. PAV kap. 26, forlænges åremålsperioden ikke, dvs. at åremålet udløber på det allerede fastsatte tidspunkt.

Hvis tjenestefriheden ophører inden åremålsperiodens udløb, har den ansatte ret til at genindtræde i åremålsstillingen eller en anden passende stilling, jf. afsnit 14.9, på de aftalte vilkår i den resterende del af perioden. Hvis tjenestefrihedsperioden ophører efter åremålsperiodens udløb, indtræder den ansatte i den stilling (tilbagegangsstillingen), der eventuelt er aftalt i forbindelse med åremålsansættelsen.

14.8. Andet fravær

Ved andet fravær end tjenestefrihed under åremålsansættelsen, herunder barsel og sygdom, forlænges åremålsperioden ikke, dvs. at åremålet udløber på det allerede fastsatte tidspunkt.

14.9. Ansættelsesvilkår

De særlige løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med åremålsansættelse fastsættes ved aftale efter TL § 45.

Pensionsvilkårene er fastsat i tjenestemandspensionsloven eller fastsættes af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. afsnit 14.13.

Åremålsaftaler kan indeholde følgende hovedelementer:

Med cirkulære om åremålsansættelse, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, er ministerierne generelt bemyndiget til at indgå de konkrete åremålsaftaler om løn- og ansættelsesvilkår inden for de rammer, der er fastsat i åremålsaftalen.

Centralorganisationerne kan tilsvarende delegere kompetencen til at indgå konkrete åremålsaftaler til de tilsluttede organisationer.

Ministeriernes kompetence til at indgå aftaler om åremålsvilkår vedrører ikke stillinger, der er omfattet af aftalen om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42, jf. Fmst. cirk. 14/4 2000 om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42. For disse stillinger ligger kompetencen i Finansministeriet.

Bestemmelserne i TL § 12, stk. 1 og 2, gælder også for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på åremål. En åremålsansat tjenestemand skal derfor - ligesom en varigt ansat tjenestemand - acceptere ændringer i sin stilling, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for den pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden passende stilling, eventuelt uden for den pågældendes hidtidige ansættelsesområde. Der henvises til PAV kap. 32.

Åremålskontrakten, herunder åremålsperioden og åremålstillægget, videreføres i den nye placering. Der skal således ikke indgås en ny åremålsaftale, selv om den åremålsansatte tjenestemands stilling i åremålsperioden ændres inden for de grænser, der gælder efter TL § 12, stk. 1, eller den pågældende pålægges at overtage en anden stilling i medfør af TL § 12, stk. 1 eller 2.

14.10. Tilbagegangsret

En statstjenestemand, der forud for åremålsansættelsen var ansat varigt som tjenestemand i staten, har ret til efter åremålets udløb eller ansættelsens ophør af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, at genindtræde i varig ansættelse i staten. En tjenestemand i folkekirken, der ansættes på åremål i folkekirken, har tilsvarende ret til at genindtræde i varig ansættelse i folkekirken. I forbindelse med åremålsansættelsen indgår det pågældende ministerium aftale med centralorganisationen/den tilsluttede organisation om den konkrete tilbagegangsstilling (stillingskategori og lønramme). Der henvises til TL § 33 d.

En tjenestemand kan dog som led i åremålsansættelsen vælge at give afkald på retten til en tilbagegangsstilling. Dette har betydning for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålsperiodens udløb.

Omvendt kan det i forbindelse med åremålsansættelse af en person, der ikke i forvejen er ansat som tjenestemand, aftales, at den pågældende har ret til varig ansættelse efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.11. om betydningen heraf for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og afsnit 14.12. om betydningen heraf for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålets udløb.

Tilbagegangsret til en tjenestemandsstilling kan dog kun aftales, hvis det er i overensstemmelse med reglerne i Fmst. cirk. 11/12 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (ansættelsesformcirkulæret), som ændret ved Fmst. cirk. 17/6 2009 om ændring af cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken.

14.11. Åremålstillæg

Til åremålsansatte ydes et særligt åremålstillæg, der aftales mellem ministeriet og den pågældende centralorganisation eller den organisation, som centralorganisationen har bemyndiget hertil. Tillægget er en kompensation for den tidsbegrænsede ansættelse. Tillægget fastsættes derfor under hensyn til åremålets længde og eventuel tilbagegangsret.

Åremålstillægget fastsættes som et grundbeløb, der procentreguleres.

Der kan kun beregnes ét åremålstillæg, som aftales i forbindelse med ansættelsen.

Åremålstillæggets størrelse ændres således ikke i åremålsperioden, heller ikke selv om stillingen omklassificeres, eller særlige, personlige tillæg ydes/bortfalder/ændres undervejs. Tillægget ændres heller ikke, hvis åremålsansættelsen forlænges. Se herom i afsnit 14.15.

For ansatte, der er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsret), fastsættes åremålstillægget under hensyn til åremålets længde og det lønmæssige niveau i tilbagegangsstillingen inden for en ramme på indtil 25 pct. af den løn, der gælder for stillingen ved varig ansættelse. Det vil sige jo længere åremål, jo lavere tillæg, og jo højere løn i tilbagegangsstillingen, jo lavere tillæg.

For ansatte, der ikke er sikret varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb, er der ikke fastsat nogen bestemt ramme for åremålstillæggets størrelse. Tillægget fastsættes under hensyn til åremålets længde (jf. ovenfor) og en vurdering af stillingens lønmæssige placering i forhold til andre stillinger inden for vedkommende ministerium.

Åremålstillægget beregnes som et procenttillæg af den lønrammeløn (inkl. eventuelle særlige klassificeringstillæg), der gælder for stillingen ved varig besættelse på ansættelsestidspunktet. I beregningsgrundlaget indgår også eventuelle særlige tillæg (dvs. kvalifikationstillæg og funktionstillæg, men ikke rådighedstillæg eller tillæg, der er givet som kompensation for merarbejdsbetaling o.l.), som ydes til den åremålsansatte. Endvidere er der mulighed for, at man ved beregning af åremålstillægget tillige kan tage hensyn til eventuelle personlige tillæg, som (senere) forventes at blive ydet den pågældende.

Et eventuelt topcheftillæg indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillæg til tjenestemænd og andre ansatte med en tjenestemandslignende pension.

14.12. Fratrædelsesbeløb

Som et led i åremålsaftalen kan det aftales, at åremålsansatte uden tilbagegangsstilling ved åremålsansættelsens udløb eller ophør ydes et fratrædelsesbeløb.

For åremålsansatte med tilbagegangsstilling kan der ikke ydes et fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelsen.

For åremålsansatte med tilbagegangsstilling kan det aftales at yde et fratrædelsesbeløb ved uansøgt afsked i åremålsperioden.

Kriterier for, hvornår der kan ydes fratrædelsesbeløb, bør være fastlagt i institutionens åremålspolitik.

Fratrædelsesbeløbet fastsættes på grundlag af lønnen i den sidste ansættelsesmåned. Lønnen er ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag til en eventuel supplerende pensionsordning.

Fratrædelsesbeløb er omfattet af bestemmelsen i § 7 U i Lbekg. 42 13/01 2023 om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) "godtgørelse i anledning af fratræden af stilling", såfremt ansættelsen hos pågældende arbejdsgiver ophører fuldstændigt. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse, hvis den pågældende ansættes i en anden stilling hos samme arbejdsgiver.

Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af beløbet, jf. § 19 i Lbekg. 230 12/02 2021 om ferie (ferieloven).

14.12.1. Åremålets udløb

Formålet med fratrædelsesbeløbet er at fastholde den ansatte i stillingen til åremålets udløb og at kompensere for en eventuel ledighedsperiode efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.2. Det kan derfor aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse i en tilbagegangsstilling efter åremålets udløb.

For ansatte, der ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb, udgør fratrædelsesbeløbet et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen, inkl. alle faste tillæg (herunder åremålstillægget), for hvert fulde års åremålsansættelse. Der ydes således ikke fratrædelsesbeløb med en forholdsmæssig andel af månedslønnen for dele af åremålsår.

Hvis åremålsansættelsen forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratrædelse i forbindelse med udløbet af det forlængede åremål.

Ved åremålets udløb bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

 • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen.
 • Den åremålsansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
 • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.2. Ansøgt afsked

Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt mellem vedkommende ministerium og den pågældende centralorganisation eller den organisation, som centralorganisationen har bemyndiget hertil, jf. åremålsaftalens § 3. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Ved ansøgt afsked bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

 • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
 • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.3. Uansøgt afsked

Ved uansøgt afsked i åremålsperioden af andre årsager end alder, sygdom eller forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt., (disciplinære eller strafbare forhold) kan der efter åremålsaftalens § 4, stk. 1, som led i den konkrete åremålsaftale fastsættes særlige vilkår, herunder vilkår for udbetaling af fratrædelsesbeløb.

Hvis sådanne vilkår ikke er aftalt i det konkrete tilfælde, gælder nedenstående regler, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 3 og 4:

 • Ansatte med tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i den aftalte tilbagegangsstilling for hvert påbegyndt års ansættelse i åremålsstillingen.
 • Ansatte uden tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen.

Ved uansøgt afsked på grund af sygdom eller alder før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 5. Tilsvarende gælder, hvis den åremålsansatte afgår ved døden i åremålsperioden. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde som 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen, henholdsvis åremålsstillingen for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Afgår den åremålsansatte ved døden i åremålsperioden, udbetales fratrædelsesbeløbet til boet.

Der kan aldrig udbetales fratrædelsesbeløb, hvis afskedigelsen skyldes forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt. (disciplinære eller strafbare forhold).

14.12.4. Tjenestefrihed

Tjenestefrihed med eller uden løn under åremålsansættelsen betragtes ikke som fratræden, men optjeningen stilles i bero i tjenestefrihedsperioden, således at fratrædelsesbeløbet beregnes på grundlag af den faktiske tjeneste i åremålsstillingen, dvs. ekskl. tjenestefrihedsperioden. Ved andet fravær end tjenestefrihed, herunder barsel og sygdom, stilles optjeningen ikke i bero.

Fratrædelsesbeløbet udbetales først ved åremålets udløb, uanset om den ansatte som følge af tjenestefrihedsperiodens længde ikke genindtræder inden for åremålsperioden.

14.12.5. Forlængelse af åremålsansættelse

Hvis en åremålsansættelse forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved udløbet af det forlængede åremål. Ansøgt eller uansøgt afsked i forlængelsesperioden sidestilles derfor med afsked i den oprindelige åremålsperiode, og fratrædelsesbeløb kan alene udbetales i samme omfang som fastsat i relation hertil, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i den konkrete åremålsaftale.

14.12.6. Genansættelse i åremålsstillingen eller overgang til anden stilling inden for ansættelsesområdet

Hvis den ansatte umiddelbart efter åremålets udløb genansættes i åremålsstillingen, bortfalder en eventuel ret til fratrædelsesbeløb.

Retten til fratrædelsesbeløb bortfalder endvidere, hvis den ansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.7. Oversigt over mulighederne for at yde fratrædelsesbeløb

 

Med tilbagegangsret

Uden tilbagegangsret

Udløb af aftale

Intet fratrædelsesbeløb

Hvis aftalt, dog intet fratrædelsesbeløb ved

- genansættelse i åremålsstillingen,

- overgang til en tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet for en varig tjenestemandsansættelse

- overgang til en chefstilling inden for ansættelsesområdet for åremålsansættelsen

Ansøgt afsked
(intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Ansøgt afsked
(konkret aftale)

Intet fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder, sygdom eller disciplinære forhold (intet konkret aftalt)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert påbegyndt års ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder sygdom eller disciplinære forhold (særlige vilkår aftalt)

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (konkret aftale)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
på grund af disciplinære eller strafbare forhold

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Varig ansættelse i åremålsstillingen

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

14.13. Pensionsordninger

14.13.1. Tjenestemænd

TPL kapitel 4 a er der fastsat specielle pensionsregler i forbindelse med åremålsansættelse.

Tjenestemænd på åremål får - foruden medregning af åremålsansættelsen i pensionsalderen - for hvert års tjeneste i åremålsstillingen et tillæg på 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Tillægget bliver lagt til den pension, som tilkommer den pågældende fra den varige tjenestemandsstilling. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.

14.13.2. Ansættelse på tilsvarende vilkår som tjenestemænd

For personer, der i henhold til TL 33 a, stk. 2, ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd, træffer finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold, jf. TPL § 16 c, stk. 1.

Vedkommende ministerium kan dog uden forelæggelse for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen aftale, at der til ansættelsen knyttes en bidragsdefineret pensionsordning med et pensionsbidrag på 15,79 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af lønrammelønnen og åremålstillægget.

Eventuelle andre tillæg er pensionsgivende, i det omfang dette konkret aftales eller følger af andre aftaler.

Hvis den ansatte under en forudgående overenskomstansættelse har været omfattet af en kollektiv pensionsordning, hvortil staten har indbetalt pensionsbidrag, kan vedkommende ministerium godkende, at pensionsbidragene indbetales til denne pensionsordning under åremålsansættelsen.

Vedkommende ministerium kan ligeledes godkende, at den ansatte uden forudgående medlemskab optages i en kollektiv pensionsordning, hvortil staten som arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag med hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Hvis den ansatte ikke omfattes af en sådan pensionsordning, kan vedkommende ministerium tiltræde, at der oprettes en individuel pensionsordning. Der stilles ikke særlige krav til indholdet af den individuelle pensionsordning. Pensionsordningen skal dog klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at den ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., jf. for tiden Skm. cirk. 2/7 2021 om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

14.13.3. Tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandslignende pension

For tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning beregnes pensionen på samme måde som for tjenestemænd, jf. afsnit

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.

14.13.4. Tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning

For tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning, gælder de vilkår for indbetaling af pensionsbidrag, der følger af den relevante lønaftale, ansættelsesbekendtgørelse/-regulativ e.l.

Åremålstillægget er pensionsgivende.

14.14. Afsked

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der er ansat på åremål, er omfattet af samme afskedigelsesregler som varigt ansatte tjenestemænd. Der henvises til PAV kap. 31. Der henvises endvidere til PAV kap. 32, for så vidt angår nedlæggelse af åremålsstillinger.

14.15. Forlængelse og genansættelse

Hvis en åremålsansættelse forlænges, gælder de allerede aftalte ansættelsesvilkår uændret i forlængelsesperioden. Åremålstillægget ændres således ikke, uanset at den samlede åremålsperiode forøges i forhold til det åremål, der indgik i beregningsgrundlaget for tillægget, og eventuelt fratrædelsesbeløb optjenes fortsat i de supplerende åremålsår.

Dog skal der, når en kongelig udnævnt tjenestemand på åremål får forlænget sin åremålsansættelse, ske fornyet forestilling for kongen (dronningen) om forlængelsen, og der skal udfærdiges nyt ansættelsesbrev.

Når en åremålsansættelse forlænges, henstilles det, at ansættelsesmyndigheden orienterer den forhandlingsberettigede organisation herom.

Hvis den pågældende medarbejder genansættes efter opslag, skal der indgås en ny åremålsaftale om løn- og ansættelsesvilkårene for den nye åremålsperiode.

Fratrædelsesbeløbet bortfalder i alle tilfælde, hvor den ansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.

Fratrædelsesbeløbet bortfalder endvidere, hvis den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en anden chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Ved genansættelse som tjenestemand i en stilling, hvor tjenestemandsansættelse sker ved kongelig udnævnelse, skal der ske forestilling for kongen (dronningen) om ansættelsen, og der skal udfærdiges nyt ansættelsesbrev.

For åremålskontrakter, der er indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.16. Specielt om åremålsansættelse på overenskomstvilkår

Principperne i åremålsaftalen finder tilsvarende anvendelse, hvis der etableres åremålsansættelse på overenskomstvilkår, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse. Overenskomstansatte er endvidere omfattet af Fmst. cirk. 19/12 2003 om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål. Med hensyn til tidsbegrænset ansættelse på overenskomstvilkår i øvrigt henvises til PAV kap.15 og PAV kap. 31.

For overenskomstansatte på åremål omfatter ansættelsesområdet det ansættelsesområde, der normalt anvendes for overenskomstansatte inden for det pågældende ministerium - medmindre andet konkret aftales.

Åremålstillægget er pensionsgivende. Der indbetales pensionsbidrag af åremålstillægget i overensstemmelse med pensionsbestemmelserne i den relevante overenskomst/organisationsaftale herunder med den bidragsprocent, der er fastsat i overenskomsten/organisationsaftalen.

Overenskomstansatte på åremål kan afskediges efter de almindelige regler i den pågældende overenskomst.

Den løn, der skal lægges til grund for beregningen af et eventuelt fratrædelsesbeløb ved uansøgt afsked af overenskomstansatte, som er sikret en tilbagegangsstilling, er lønnen på det (basis)løntrin, vedkommende ville få ved indplacering i stillingen, ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. For ansatte uden en tilbagegangsstilling indregnes alle faste tillæg, herunder åremålstillægget.

Fratrædelsesbeløbet er ikke pensionsgivende.

Hvis den åremålsansatte har ret til en tilbagegangsstilling ved åremålets udløb, har vedkommende ret og pligt til umiddelbart at indtræde i tilbagegangsstillingen ved åremålsansættelsens ophør af andre grunde end sygdom og disciplinære forhold, medmindre andet er aftalt.

Om åremålsansættelse på overenskomstvilkår af special- og chefkonsulenter og chefer henvises til afsnit 14.17 og afsnit 14.18. For anden ansættelse på åremål på overenskomstvilkår gælder følgende:

Hvis der ønskes åremålsansættelse på overenskomstvilkår i en klassificeret tjenestemandsstilling, forudsættes det, at det pågældende ministerium forinden har forhandlet med den centralorganisation, der ville have forhandlingsretten for stillingen, hvis ansættelsen var sket på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår efter tjenestemandsloven, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse.

14.17. Special- og chefkonsulenter

Stillinger som special- og chefkonsulent samt chefkonsulenter med personaleledelse er i det nye lønsystem direkte omfattet af Skm. cirk. 20/12 2021 om overenskomst for akademikere i staten (akademikeroverenskomsten) og skal således ikke klassificeres som tjenestemandsstillinger.

Åremålsprincipperne kan anvendes i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser i sådanne konsulentstillinger.

Et eventuelt "åremålstillæg" skal aftales som et individuelt tillæg i det nye lønsystem. Aftaler om sådanne tillæg skal dog indgås med den pågældende akademikerorganisation, medmindre denne har delegeret aftalekompetencen til organisationens lokale repræsentant/tillidsrepræsentanten.

14.18. Ansættelsesgrundlag for chefer

Chefer ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan ansættes på åremål, jf. Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten.

Åremålsvilkårene aftales efter principperne i åremålsaftalen og aftalen om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål, jf. åremålsaftalen. 

De konkrete åremålsvilkår, herunder eventuel tilbagegangsret, jf. afsnit 14.10, åremålstillæg, jf. afsnit 14.11, og eventuelt fratrædelsesbeløb, jf. afsnit 14.12, aftales direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den åremålsansatte chef.

Tilsvarende kan chefer ansættes på åremål efter aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder.

14.19. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

 • Bilag 15.10.1 Tjekliste i forbindelse med besættelse af godkendte og klassificerede tjenestemandsstillinger.

Henvisninger

 

 


Sidst redigeret 04.07.23