Kapitel 25.
Graviditet, barsel og adoption

Kapitlet omhandler reglerne om graviditet, barsel og adoption samt omsorgsdage for statens ansatte.

25.1. Regelgrundlag

De generelle regler om statsansattes rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er fastsat i Lbekg. 1391 30/9 2020 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) med ændringer og tilhørende bekendtgørelse, i Lbekg. 1002 24/08 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven), i Skm. cirk. 18/5 2021 om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) samt i Skm. cirk. 30/6 2022 om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (administrationsgrundlag).

Barselsaftalen og administrationsgrundlaget supplerer lovgivningens regler om ret til fravær og dagpenge med regler om ret til løn, pension, omsorgsdage mv.

Aftalen og administrationsgrundlaget omfatter såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

Ansatte, der er ansat i henhold til aftaler/overenskomster uden for CFU-området eller i henhold til bekendtgørelser, regulativer e.l., kan via henvisning til aftalen og administrationsgrundlaget eller selvstændige bestemmelser have tilsvarende rettigheder. Herudover kan der findes særlige regler i de enkelte aftaler/overenskomster.

25.2. Barselsvejledningen mv.

Moderniseringsstyrelsen (nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har i fællesskab med CFU udarbejdet en barselsvejledning, der gennemgår det samlede regelgrundlag.

Til brug for institutionernes administration af og løbende rådgivning om barselsreglerne er der i fællesskab med CFU udarbejdet forslag til orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer i forbindelse med lønnet orlov, som kan udleveres til ansatte omfattet af barselsaftalen i forbindelse med en forestående barsels- eller adoptionsorlov.

Materialet findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.medst.dk sammen med andet informationsmateriale.

Siden 2012, hvor barselsvejledningen blev udsendt, er der sket flere ændringer på området. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Finansministeriet og CFU i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte en ekstra uges øremærket lønret til faderen/medmoderen, der således har ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov. Tilsvarende gælder for adoptanter. Ændringen har virkning for forældre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.

Ved en ændring af barselsloven (L 2189 29/12 2020) er retten til orlov til forældre, der mister et barn (sorgorlov), blevet udvidet pr. 1. januar 2021. Begge forældre har således ret til fravær og dagpenge i 26 uger fra barnets død, hvis barnet dør inden det 18. år. Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 er der i forlængelse heraf aftalt en lønret under hele sorgorloven til forældre, der mister et barn den 1. april 2021 eller senere. Forældre, som har mistet et barn tidligere end den 1. april 2021, og som afholder sorgorlov, indtræder pr. 1. april 2021 i den udvidede ret til sorgorlov med løn. Det er en forudsætning for retten til løn under sorgorlov, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

25.3. Administrationsgrundlaget til barselsvejledningen mv.

De nye barselsregler trådte i kraft pr. 1. juli 2022, og gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU er enige om, at de fleste ændringer i den nye barselslov kan håndteres inden for rammerne af den eksisterende statslige barselsaftale. Parterne er også enige om, at der er anledning til justeringer af barselsaftalen på enkelte punkter i lyset af den nye lovgivning. Parterne har derfor sammen udarbejdet et administrationsgrundlag som dels supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler, dels indeholder de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om.

Administrationsgrundlaget trådte i kraft pr. 1. juli 2022 for forældre og adoptanter til et barn, der fødes eller modtages den 2. august 2022 eller senere. Administrationsgrundlaget gælder til og med den 31. marts 2024, hvor det bortfalder uden yderligere varsel.

25.4. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfondens anvendelsesområde, jf. bekg. 2271 29/12 2020 om barselsfonden, kan få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption.

25.5. Digital indberetning

Ansættelsesmyndigheden skal indberette barsels- og adoptionsfravær og anmode om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge på http://www.virk.dk/. Indberetning skal ske elektronisk via NemRefusions hjemmeside, jf. bekg. 117 18/2 2011 om ikrafttræden af § 5 og § 18 i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. En nærmere beskrivelse af den digitale indberetningsløsning og arbejdsgivers forpligtelser i den forbindelse findes i Lbekg. 808 20/6 2018 om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)

 

 

25.6. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 24.08.01 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Henvisninger


Sidst redigeret 04.07.23