Kapitel 1.
Skatteministeriets kompetence i sager om løn og andre ansættelsesvilkår

Kapitlet beskriver Skatteministeriets kompetence som arbejdsgiver i forbindelse med fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten og statsfinansierede institutioner.

1.1. Den centraliserede kompetence

Skatteministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn- og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv.

De opgaver, der knytter sig til Skatteministeriets kompetence i sager om løn- og ansættelsesvilkår, varetages af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen jf. Skm. cirk. 27/9 2019 om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen træffer afgørelse på vegne af skatteministeren. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fastsætter ikke regler og retningslinjer om budgetmæssige forhold og økonomi, fx i forbindelse med repræsentationsudgifter.

1.1.1. Tjenestemænd

På tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i Lbekg. 51118/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem skatteministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.

1.1.2. Overenskomstansatte mv.

For overenskomstansatte og andre personalegrupper i staten har kompetencen til at indgå aftale om samt fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår siden 1973 ligget hos Finansministeriet. Pr. 27. juni 2019 er kompetencen overført til Skatteministeriet, jf. bekg. 794 8/8 2019 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

Det gælder, uanset om ansættelsesvilkårene er fastsat ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære e.l.

Kompetencen omfatter ikke alene personalegrupper i staten og folkekirken, men også personalegrupper i andre institutioner og koncessionerede virksomheder, hvor kompetencen tidligere lå hos en anden minister.

Skatteministeriet har dog ikke kompetencen i sager vedrørende personalegrupper ansat i den selvstændige offentlige institution DR.

1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

Kompetencen vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd samt for statsansat personale i Grønland blev pr. 27. juni 2019 overført fra Finansministeriet til Skatteministeriet.

1.2. Ikke-statslige institutioner

I  Finansministeriets Budgetvejledning 2021 pkt. 2.4.9 er der opstillet en række krav, som en tilskudsgiver skal stille til modtageren i forbindelse med tilskud til driften af ikke-statslige institutioner (selvejende institutioner, foreninger mv.).

Hvis tilskuddet udgør 5 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der således stilles krav om, at tilskudsmodtageren forpligtes til at følge rimelige lønniveauer svarende til de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde, ligesom kilometergodtgørelse som udgangspunkt ydes efter statens laveste takst.

1.3. Statsejede aktieselskaber

Statsejede aktieselskaber og deres ansatte er ikke omfattet af Skatteministeriets kompetence til at aftale eller fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår - medmindre det fremgår af særlovgivning eller vedtægter.

Selskaberne kan således selv indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for deres personale. Der kan dog være visse begrænsninger for personale, der har opretholdt deres ansættelse som statstjenestemænd, eller som under ansættelsen har opretholdt visse tjenestemandsrettigheder (fx pension eller rådighedsløn). For ansatte, der under ansættelse i selskabet har opretholdt deres status som tjenestemænd, gælder de statslige vilkår.

1.4. Bemyndigelse

Skatteministeren kan bemyndige en anden minister til at føre forhandlinger om indgåelse af overenskomst, aftale eller anden kollektiv lønordning mv.

Endvidere kan skatteministeren bemyndige en anden minister til at indgå overenskomst eller aftale samt til at fastsætte eller godkende andre kollektive løn- og ansættelsesvilkår.

Bemyndigelser gives i praksis ved brev fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til det pågældende ministerium mv. Brevet indeholder retningslinjer for bemyndigelsens anvendelse. Normalt gives bemyndigelserne fra gang til gang i forbindelse med de enkelte overenskomst- og aftalefornyelser.

På tjenestemandsområdet er der fastlagt nærmere regler om aftaleindgåelse mv. i bekg. 515 28/11 1969 om hovedaftale i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er i 1970 udsendt en supplerende vejledning, jf. Fmst. Cirk. Skriv. 09/11 1970 om vejledning for ministerier og institutioner om forhandlinger og aftaler på tjenestemandsområdet.

1.5. Individuelle ansættelsesvilkår

Skatteministeriets kompetence vedrører løn- og andre ansættelsesvilkår for grupper af personaledet vil sige personer omfattet af kollektivt fastsatte regler.

De tilfælde, hvor enkeltpersoner ikke er omfattet af kollektivt fastsatte regler og derfor ansættes på individuel kontrakt, er således ikke omfattet af Skatteministeriet kompetence. Der henvises nærmere til  PAV kap. 2 og PAV kap. 15.

Hvis den samlede løn i en individuel kontrakt svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37, forudsættes det, at institutionen enten disponerer over en stilling (et stillingsnummer) i en lønramme, der modsvarer lønnen, eller efter de almindelige regler søger Finansministeriets departement om at få en sådan stilling oprettet.

Det fremgår af punkt 2.5.4 i Finansministeriets Budgetvejledning 2021, at løn- og ansættelsesvilkårene skal godkendes af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37. Henføring til lønramme foretages af Økonomistyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

Økonomistyrelsens gennemgang af kontrakter som led i stillingskontrollen tager sigte på de økonomiske vilkår og omfatter ikke en juridisk/ansættelsesretlig gennemgang.

Ved forelæggelse til godkendelse vurderer Økonomistyrelsen, om lønvilkår svarer til det sædvanlige for en stilling i den lønramme, der forudsættes at dække ansættelsen.

Lønnen vurderes bl.a. i sammenhæng med, om ansættelsen er tidsbegrænset, om der er adgang til merarbejdsbetaling og størrelsen af arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Endvidere vurderes, om kontraktvilkårene rummer ydelser af en karakter, som er usædvanlig på det statslige område.

Chefer på individuelle kontrakter er ikke omfattet af cheflønsordningen. Der kan i forbindelse med godkendelsen fastsættes, at der ved udmøntning af midler fra cheflønspuljen skal tages højde for stillinger, der overgår til besættelse på individuel kontrakt. Dette kan ske ved, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen. Dette bør indgå som en forudsætning i de særlige tilfælde, hvor man efter aftale med organisationerne ansætter på individuel kontrakt, jf. PAV kap. 2.

Vedrørende pensionsordninger til individuelt ansatte henvises til PAV kap. 34.

Der er mellem Skatteministeriet og centralorganisationerne indgået Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er endvidere indgået to aftaler mellem Finansministeriet og en række centralorganisationer om ansættelse af chefer på Undervisningsministeriets samt Uddannelses- og Forskningsministeriets områder. Aftalerne gør det muligt at aftale de konkrete løn- og andre ansættelsesvilkår med den enkelte chef inden for aftalernes rammer. Disse former for kontraktansættelse sker således på grundlag af en kollektiv aftale og må ikke forveksles med de individuelle kontrakter, der omtales ovenfor.

1.5.1. Individuelle kontrakter i udlandet

For personer, der er ansat på individuel kontrakt i en ansættelse med fast tjenestested i udlandet, gælder en række særlige forhold. Finansministeriet har i brev af 11. januar 2001 til samtlige departementer fastsat retningslinjer for indholdet af sådanne kontrakter. Brevet er optaget som Bilag 1.6.2.

Hvis det samlede lønniveau ekskl. såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag overstiger 518.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), skal lønniveauet godkendes af Økonomistyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Hvis lønnen er skattefri efter Lbekg. 1735 17/08 2021 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal godkendes af Økonomistyrelsen, hvis det overstiger 463.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

1.5.2. Tvivlsspørgsmål om individuel kontrakt

Opstår der tvivl om aflønning mv. af personer, der ansættes på individuel kontrakt, kan spørgsmålet forelægges Økonomistyrelsen til vejledende udtalelse.

1.6. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 1.6.1 Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold.
  • Bilag 1.6.2  skr. 11/1 2001 om medarbejdere ansat på individuel kontrakt under tjeneste i udlandet.

Henvisninger

1.6.1. Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold

Indtil 15. juli 1965: Finansministeriet.
Fra 15. juli 1965: Økonomiministeriet
Fra 28. februar 1968: Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen.
Fra 11. oktober 1971: Økonomi- og Budgetministeriet.
Fra 27. september 1973: Budgetministeriet.
Fra 19. december 1973: Finansministeriet.
Fra 28. november 2016: Finansministeriet, Ministeren for offentlig innovation
Fra 27. juni 2019: Skatteministeriet.

 

1.6.2. Fmst. skr. 11/1 2001 om medarbejdere ansat på individuel kontrakt under tjeneste i udlandet

Der har hersket en vis usikkerhed om lønfastsættelsen for medarbejdere, der gør tjeneste i udlandet, og hvor ansættelsen sker i henhold til en individuel kontrakt mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.

Personalestyrelsen skal i den anledning præcisere, at lønnen skal fastsættes under hensyntagen til stillingens karakter og indhold. Herudover kan f.eks. følgende forhold indgå:

  • Den pågældendes kvalifikationer
  • Prisniveauet i det pågældende land
  • særlige afsavn og belastninger i kraft af forholdene i det pågældende land (hardship-tillæg)

Såfremt det samlede lønniveau (excl. pension) overstiger 420.000 kr. (niveau 1/10 2000), skal lønniveauet godkendes af Finansministeriet, Personalestyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Såfremt lønnen er skattefri efter ligningslovens § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal i så tilfælde godkendes af Finansministeriet, Personalestyrelsen, hvis det overstiger 375.000 kr. (niveau 1/10 2000).

Ud over det oven for angivne lønniveau kan der til ansatte, der har medfølgende ægtefælle og/eller medfølgende børn, evt. fastsættes et særligt tillæg til lønnen. Tillæggets størrelse fastsættes under hensyntagen til prisniveauet i det pågældende land og størrelsen af den medfølgende familie og vil højst kunne andrage 100.000 kr. (niveau 1/10 2000). Medfølgende ægtefæller vil kun kunne indgå ved fastsættelsen af tillæggets størrelse, såfremt pågældende ikke har lønnet beskæftigelse eller modtager sociale ydelser fra den danske stat under udstationeringen.

For så vidt angår evt. pensionsordninger i tilknytning til ansættelsen henvises til Personale Administrativ Vejledning, kapitel 34.

Evt. kan der herudover bl.a. indgå følgende i kontrakten:

  • Fri bolig af rimelig standard
  • Godtgørelse af omkostning til hen- og tilbagerejse for den ansatte og familie
  • Dækning af evt. nødvendig, særlig sygeforsikring
  • Dækning af udgifter til hen- og hjemtransport af et begrænset kvantum flyttegods
  • Godtgørelse for skoleudgifter i rimeligt omfang til medfølgende børn

Det skal understreges, at der ikke vil kunne indgås individuel kontrakt i tilfælde, hvor et ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst el.lign.