Talsmand
Tavshedspligt
Telefonudgifter
Tidsbegrænset ansættelse
Tilbagebetaling af løn, pension mv.
- forældelse
- generelt
- kravets gennemførelse
- morarente
Tilbagebetalingskravet
Tilbagekøbsværdi
Tilkald
Tilkendegivelse
Tillidsrepræsentanter
- afsked, tjenestemandslignende ansatte
- anmeldelse
- arbejdsnedlæggelser
- arbejdsskadeforsikring
- beskæftigelsesgrad
- bortvisning
- forflyttelse
- fritstilling
- indsigelse
- medarbejdergruppe
- opgaver
- ophør af hvervet
- organisationsarbejde
- over-/merarbejde
- samarbejde
- suppleanter
- talsmand
- tidsforbrug
- valg
- valgbarhed
- valgret
Tillæg til overenskomstansatte
- arbejdstidsbestemte
- individuelle
- klassificerings-
Tilskadekomst i tjenesten
- afskedsårsag
- ansættelsestid
- efterindtægt
- pensionsalderberegning
- understøttelse
Timelønnet undervisning
Tjenestebolig
- begreb
- boligbidrag
- brug, vedligeholdelse mv.
- flyttegodtgørelse
- inddragelse
Tjenesteforseelser
Tjenesteforseelser, tjenestemandslignende ansatte
- individuelle
Tjenestefrihed
- ansættelsestid
- borgerligt ombud
- borgmester
- Europa-Parlamentet
- ferie
- folketingsmedlem
- forældrerepræsentant i skolebestyrelse
- fællestillidsrepræsentant
- genindtræden
- Grønlands Hjemmestyre
- internationale organisationer
- jubilæum
- kommunalbestyrelsesmedlem
- lønanciennitet, generelt
- Nordisk Ministerråds sekretariater
- organisationsarbejde
- pasning af alvorligt syge børn og slægtninge
- pensionsalder
- retligt krav
- særlig anledning
- tillidsrepræsentant
- udvekslingsordninger
- vidner
- værnepligt
- ægtefælle/samlever
- øststøtte
Tjenestejord
Tjenestemandsaftaler
- indgåelse
Tjenestemandslignende ansættelse
- tjenesteforseelse
- åremålsansættelse
Tjenestemandsretten
- hastesager
- kollektive forseelser
Tjenestepligt i forbindelse med uddannelse
Tjenesterejser
- andre tjenstlige udgifter
- arbejdsskadeforsikringsloven
- arbejdstid
- autoforsikring
- bemyndigelse til at indgå aftale
- betalingskort
- bonusordninger
- bortfald af godtgørelser
- charterrejser
- cykelgodtgørelse
- dokumentation
- dokumenterede overnatningsudgifter
- drikkepenge
- dyrere rejseform
- efter regning, lr. 37
- endagstjenesterejser
- fly
- forsikring
- fradrag for måltider
- fravær under udstationering
- fravær, udgifter til logi under -
- fremmede tjenesteydelser
- Færøerne
- gratis måltider
- Grønland
- gæster i Danmark
- hjemrejser
- hoteldispositionsbeløb
- høj sats
- indtægtsdækket virksomhed
- kilometergodtgørelse
- kreditkort
- kurser
- kørselsbemyndigelse
- lav sats
- ledsager
- leje af bil
- lejrskoleophold mv.
- lokale aftaler
- lokaltransport
- længde, en tjenesterejses -
- maksimeret kørselsgodtgørelse
- merudgifter
- måltider o.l., udgifter til -
- offentlige transportmidler
- opholdslandets sats
- oplysningspligt
- overnatning eller daglige rejser
- overnatning, udgifter til -
- parkering
- passende indkvartering
- privat indkvartering
- private udgifter
- procentgodtgørelse
- rabatordninger
- refusion mod dokumentation
- rejseklasse
- rejsetid
- samarbejdsudvalgsbehandling
- sejlads
- skader på privat bil mv.
- skattemæssige regler
- småfornødenheder
- tilrettelæggelse
- time- og dagpenge
- tjenestebil
- tjenesterejseforsikring
- tjenstlige udgifter
- transport, udgifter til -
- transportmiddel, valg af -
- transporttid
- transportudgifter på rejsen
- transportudgifter på stedet
- udetillæg
- udlandet, kørsel i -
- udokumenteret nattillæg
- varighed, en tjenesterejses -
- vekselgebyr
Tjenestestedstelefon
Tjenstlig afhøring
Tjenstlig tilkendegivelse
Tjenstligt forhør
- partsrepræsentation
- tjenesteforseelse
Topcheftillæg
Turnusordning
- ansatte omfattet af CO II´s forhandlingsret
- kontorfunktionærer,
- overenskomstansatte fuldmægtige