Registreret partnerskab
Regulativlønnede
Regulering
- boligbidrag
- kontorholdsgodtgørelse
- naturalydelser
Reguleringsordning
Rejsetid
Ressortomlægninger
- funktionærer
Resultatløn
Retræte
- retræteaftale
- seniorordning
Retskonflikt
Rådighedstillæg
- akademikere
Rådighedstjeneste