Kapitel 13.
Chefer

Kapitlet beskriver de regler, der knytter sig til fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår for chefer.

13.1. Indledning

Kapitlet omfatter stillinger klassificeret i lønrammerne 35-42+ i tjenestemændenes lønsystem og stillinger indplaceret i løngruppe 1-4 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, som blev aftalt ved OK18.

Ansættelse som chef kan ske på følgende måder:

 • Som tjenestemand
 • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
 • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten eller chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner)
 • På individuel kontrakt

Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer omfatter alle chefstillinger i lønramme 37-40 (aftalens løngruppe 1-4) i statsinstitutioner med nærmere angivne undtagelser, jf. afsnit 13.4. Stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer er ikke omfattet af cheflønsaftalen. Indplaceringen (klassificeringen) af stillinger i løngruppe 1 og 2 (svarende til lønramme 37 og 38) er decentraliseret til de enkelte ministerier.

Ved ansættelse som tjenestemand eller efter anden overenskomst end rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer og chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner gælder cheflønsaftalen, jf. afsnit 13.5.

Chefer ansat på individuel kontrakt, jf. kapitel 1 er ikke omfattet af cheflønsaftalen.

Kapitlet indeholder en gennemgang af:

13.2. Stillingskontrol

Der er særlig kontrol med stillinger klassificeret i de øverste lønrammer, dvs. lønramme 37 og derover, samt stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Før en sådan stilling kan oprettes, skal den godkendes af Finansministeriets departement. Den vil herefter få tildelt et stillingsnummer, der knytter sig til stillingen og lønrammen/løngruppen.

Stillingskontrollen omfatter følgende stillinger:

 • Stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner
 • Øvrige overenskomststillinger på lønramme 37-niveau og derover
 • Tjenestemandsstillinger og tjenestemandslignende stillinger i lønramme 37 eller derover
 • Stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover.

Hvis et ministerium ønsker at få oprettet en stilling omfattet af stillingskontrollen, skal ministeriet indsende et begrundet forslag til Finansministeriets departement. Forslaget udarbejdes ved at udfylde 'Skema til anmodning om oprettelse og indplacering/klassificering af chefstillinger, herunder omplacering/omklassificering'. Skemaet anvendes også ved klassificering og indplacering, jf. afsnit 13.4.1. og afsnit 13.3.2.

Stillingens oprettelse og klassificering/indplacering vurderes af Finansministeriets departement og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Hvis oprettelsen godkendes, skal stillingens klassificering/indplacering aftales mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den relevante centralorganisation. Dette gælder dog ikke for indplacering i løngruppe 1 og 2 efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, jf. afsnit 13.4.1.

Behandlingen af ministeriernes forslag til oprettelse af nye stillinger sker to gange årligt: I forbindelse med forslag til finansloven (april) samt i forbindelse med ændringsforslag til finansloven (oktober).

Forslag til oprettelse og klassificering/indplacering af en stilling skal sendes til det pågældende ministerområdes paragrafredaktør i Finansministeriets departement.

Økonomistyrelsen fører et centralt register over godkendte stillinger i lønramme 37 og derover, herunder stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover samt stillinger i løngruppe 1-4. Hver stilling er forsynet med et stillingsnummer, der meddeles ministeriet af Økonomistyrelsen.

Et ubesat stillingsnummer skal nedlægges, medmindre det planlægges genbesat, eller ministeriet ønsker at anvende stillingsnummeret til en anden stilling.

Det er det enkelte ministeriums ansvar, at ændringer i stillingsregisteret løbende indrapporteres til Økonomistyrelsen.

Ved ansættelse på individuelle lønvilkår skal lønvilkårene godkendes af Fi­nansministeriet, hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemands­stilling i lønramme 37. Det kan i forbindelse med godkendelse af en individuel kontrakt fastsættes, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen.

13.3. Klassificering og omklassificering af stillinger

Klassificering og omklassificering er den procedure, der indplacerer chefstillinger i lønrammer. Proceduren følges, uanset om stillingen skal besættes på tjenestemandsvilkår eller overenskomstvilkår. For stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, se afsnit 13.4.1. For stillinger omfattet af chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, se afsnit 13.7.

Hvorvidt der er tale om en klassificering eller en omklassificering, afhænger af, om der er tale om en ny stilling (klassificering) eller om en eksisterende stilling, der har gennemgået en væsentlig udvikling i sit stillingsindhold (omklassificering).

For så vidt angår de nærmere rammer for cheflønspuljebelastning ved klassificering og omklassificering af stillinger henvises der til afsnit 13.5 om Aftale om chefløn. Lønændringer til chefstillinger ved institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, jf. afsnit 13.5.1., eller de to nye chefaftaler på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, jf. afsnit 13.7., skal ikke puljefinansieres.

For at der kan være tale om en ny stilling, skal følgende forudsætninger typisk være opfyldt: Stillingen besættes efter offentligt opslag, og der er tale om helt nye eller en omfattende udvidelse af eksisterende opgaver eller en organisatorisk ændring, hvor der etableres en ny funktion.

Ændringen skal være knyttet til et bestemt tidspunkt. Hvis det ikke er muligt at fastslå en bestemt dato, fx fordi ændringen har fundet sted over en længere periode ("glidende udvikling"), er der ikke tale om en ny stilling, og en eventuel lønændring skal følge reglerne om omklassificering.

Sondringen mellem klassificering og omklassificering er nærmere beskrevet i kapitel 4 i Finansministeriets vejledning om decentrale klassificeringer.

13.3.1. Klassificering af stillinger i lønramme 35 og 36

Klassificering af stillinger i lønramme 35 og 36 adskiller sig fra klassificering af stillinger i de højere lønrammer ved, at det enkelte ministerium selv skal indgå aftale om stillingens klassificering med den relevante centralorganisation.
l
Ministeriet fremsender forslag om stillingens klassificering til centralorganisationen vedlagt stillingsbeskrivelse, organisationsdiagram o.l.

Hvis centralorganisationen inden for en frist på tre uger gør indsigelse mod den foreslåede klassificering, skal ministeriet optage forhandling med organisationen. Har organisationen derimod ikke reageret i løbet af de tre uger, er stillingen klassificeret som foreslået.

Undtaget fra ovenstående er dog gruppevise klassificeringer, hvor en større gruppe af ensartede stillinger klassificeres samtidigt. Gruppevise omklassificeringer vil skulle aftales mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.

13.3.2. Klassificering af stillinger i lønramme 37 og derover

Stillinger i lønramme 37 og derover skal klassificeres ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Ministeriets departement skal derfor fremsende en anmodning om klassificering til Finansministeriet. Hvis ministeriet råder over et ledigt stillingsnummer, fremsendes anmodningen direkte til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Hvis der derimod samtidig skal søges om oprettelse af et nyt stillingsnummer, fremsendes anmodningen til den relevante paragrafredaktør i Finansministeriets departement, jf. afsnit 13.2. om stillingskontrol.

Anmodningen skal ske ved at udfylde 'Skema til anmodning om oprettelse og indplacering/klassificering af chefstillinger herunder omplacering/omklassificering'.

Skemaet skal udfyldes med grunddata for stillingen samt en beskrivelse af de ændringer, som er baggrund for anmodningen, og en beskrivelse af stillingen.

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling er det vigtigt, at anmodningen er fyldestgørende. Det vil ellers ikke umiddelbart være muligt for Finansministeriet at foretage den nødvendige vurdering af stillingen i forhold til en klassificering.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fremsender meddelelse om stillingens klassificering til ministeriet og orienterer samtidig den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Centralorganisationen kan inden for en frist på tre uger gøre indsigelse mod den foreslåede klassificering. Ministeriet vil blive orienteret, hvis centralorganisationen gør indsigelse.

13.3.3. Særligt om omklassificering

Omklassificering følger som udgangspunkt proceduren for klassificering, jf. ovenstående.

En omklassificering kan være enten stillingsbestemt eller personlig. Stillingsbestemte omklassificeringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omklassificeringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed på de oprindelige lønvilkår.

Personlige omklassificeringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

For ansatte omfattet af aftale om lokalløn afholdes udgifter til omklassificering fra lønramme 34 og derunder til lønramme 35 og 36 af lokallønspuljen, se afsnit 12.3.2.4. Aftale om omklassificering af enkeltstillinger til lønramme 36 og derunder indgås mellem det pågældende ministerium og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forudsætter, at ministeriet videredelegerer kompetencen til styrelser/institutioner, der herefter selv kan indgå aftale med centralorganisationen eller den, som centralorganisationen har delegeret til.

Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i vejledningen om lokalløn og chefløn.

For så vidt angår de nærmere rammer for cheflønspuljebelastning ved klassificering og omklassificering af stillinger til lønramme 37 eller højere henvises der til afsnit 13.5 om Aftale om chefløn. Omklassificering af stillinger til lønramme 37 og derover kan kun ske ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation

13.4. Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten

Finansministeriet og OAO-S, CO10, LC og Akademikerne på vegne af medlemsorganisationerne har indgået en rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, jf. Fmst. cirk. 10/74 2019. Denne form for kontraktansættelse sker således på grundlag af en kollektiv overenskomst og må ikke forveksles med de individuelle kontrakter, som omtales i kapitel 1.

Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten omfatter som udgangspunkt alle chefer i staten (ikke kun administrative chefer), der tidligere ville være blevet klassificeret i lønramme 37-40.. Bilag 1 til rammeaftalen angiver fravigelser herfra. Fx er institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning og institutioner under kriminalforsorgen ikke omfattet af aftalen. Endvidere er visse stillinger inden for politi og anklagemyndighed, domstolene, forsvaret og Kirkeministeriets område også undtaget.

Det er ikke muligt at anvende tjenestemandsansættelse i stillinger, der er omfattet af aftalen. Dog kan allerede ansatte tjenestemænd ansættes som tjenestemænd inden for rammeaftalens område, hvis ansættelsesmyndigheden er indstillet på det, jf. ansættelsesformcirkulærets §§ 5-6. I enkelte tilfælde har tjenestemænd ret til at ansættelse sker som tjenestemand, jf. ansættelsesformcirkulærets § 4.

Kontraktansatte chefer er ikke omfattet af cheflønsaftalen, herunder cheflønspuljesystemet.

Kontraktansatte chefer forhandler selv deres løn og visse andre ansættelsesvilkår. Der kan indgås aftale med den enkelte chef om indplacering inden for et eventuelt løninterval og om tillæg. Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte chef. Engangsvederlag kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Der kan endvidere indgås aftale med den enkelte chef om forhøjelse af pensionsbidrag og forlængelse af opsigelsesvarsel. Hvis stillingen besættes på åremål, aftaler chefen også selv åremålsvilkårene. Der er efter aftalen kun en pligt til at orientere organisationen.

Lønfastsættelsen i hver enkelt kontrakt skal afspejle stillingens organisatoriske niveau, og det følger af 'departementschefmodellen', at ingen chef eller direktør inden for et ministerområde kan oppebære en højere samlet løn end departementschefen.

Hovedprincippet i departementschefmodellen er, at den øverste chef tager stilling til lønnen til cheferne på de underliggende niveauer. Departementscheferne godkender lønniveauet for afdelingschefer i departementerne og for direktører i underliggende institutioner. Departementschefen skal desuden som minimum godkende lønnen for stillinger 2 niveauer under i departementet.

13.4.1. Indplacering af stilling

I stedet for den tidligere klassificering i lønrammer sker der efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer en indplacering af den enkelte stilling i en af aftalens 4 løngrupper.

Sammenhængen mellem stillingskontrollens lønrammer og rammeaftalens løngrupper er som følger:

Lønramme Løngruppe
37 1
38 2
39 3
40 4

Også stillinger, der er omfattet af rammeaftalens løngrupper, skal forsynes med stillingsnumre. Indplaceringen af stillinger i løngruppe 1 og 2 foretages af den enkelte ansættelsesmyndighed, under forudsætning af at ministerområdet har ledige stillingsnumre i de respektive løngrupper. Indplaceringen skal ske efter retningslinjerne i aftalens § 3, stk. 2. Indplaceringen skal hverken godkendes af Finansministeriet eller centralorganisationen.

Hvis ministerområdet ikke råder over et ledigt stillingsnummer, skal ministeriet anmode Finansministeriet om oprettelse af en stilling, jf. afsnit 13.2.

Ved indplacering af stillinger i løngruppe 3 og 4 følges den tidligere procedure for klassificering af stillinger, jf. afsnit 13.3.

13.4.2. Omplacering til anden løngruppe

En omplacering af en stilling kan være enten stillingsbestemt eller personlig, jf. afsnit 13.3.3. Stillingsbestemte omplaceringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omplaceringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed i den oprindelige løngruppe. Personlige omplaceringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

Omplaceringer af stillinger til gruppe 3 og 4 kan kun ske ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Dette sker efter samme procedure som ved omklassificering, jf. afsnit 13.3.3.

13.5. Aftalen om chefløn

Aftalen om chefløn omfatter chefer m.fl. ansat som tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte i stillinger i lønramme 35-41, bortset fra departementschefer. Herudover omfatter aftalen om chefløn visse andre overenskomstansatte chefer m.fl., som ikke er omfattet af:

 • Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
 • Dækningsområdet for de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. afsnit 13.7.
 • Aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), jf. afsnit 13.7.
 • Aftaler om intervallønsystemer
 • Bilag 4 og 4 a til overenskomsten for akademikere i staten

Det drejer sig bl.a. om overenskomstansatte chefer på universitetsområdet og chefer ansat på institutioner under Kriminalforsorgen.

Størsteparten af de ansatte, der er omfattet af cheflønsordningen, har en individuel forhandlingsret i forbindelse med de lokale forhandlinger.

 • Den enkelte ansatte kan selv forhandle med ledelsen om tillæg. Forhandlingsresultatet sendes til den forhandlingsberettigede organisation til godkendelse. Resultatet anses for godkendt, hvis organisationen ikke anmoder om forhandling inden for 7 dage fra modtagelsen.
 • Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Ansatte med topcheftillæg kan dog ikke honoreres for merarbejde.
 • De ansatte er undtaget fra de almindelige regler om merarbejdsgodtgørelse for det pågældende ansættelsesforhold.

13.5.1. Cheflønspulje

Cheflønsaftalen indeholder et aftalebaseret puljesystem, hvorfra der kan ydes varige og midlertidige tillæg.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen orienterer de enkelte ministerier om eventuelle opskrivninger af puljen, som måtte blive aftalt i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen. Der er ikke aftalt nogen generelle opskrivninger i overenskomstperioden 2018-2021.

Aftalen om chefløn bygger på et princip om frivillighed, for så vidt angår udmøntning af cheflønspuljen. De lokale parter kan således selv beslutte, i hvilket omfang de ønsker at anvende puljemidlerne.

De enkelte ministerier, styrelser og direktorater har ansvaret for at føre regnskab med de tildelte cheflønspuljemidler. Regnskabet skal løbende opdateres.

Lønforbedringer i form af varige og midlertidige tillæg ydes af cheflønspuljen. Engangsvederlag og resultatløn ydes uden for pulje. Der gælder dog særlige regler for ansatte omfattet af cheflønsaftalens bilag 1.

Ansatte i stillinger som professor er ikke omfattet af cheflønspuljen, men de øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder også for professorer.

Der henvises i øvrigt til teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999.

Merudgifter til lønforbedringer til chefer, som er ansat på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, skal ikke afholdes af cheflønspuljen.

Puljestyringen omfatter fortsat visse institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning samt Domstolsstyrelsen, for så vidt angår stillinger som dommer og øvrige judicielle stillinger.

Ansatte på statsinstitutioner og i folkekirken er undtaget fra cheflønspuljestyring.

Cheflønspuljestyringen er ligeledes ophævet for de selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, som er omfattet af dækningsområdet for de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. afsnit 13.7. Dette gælder også for de chefer, som ikke vælger at overgå til de nye chefaftaler. Udgifter til lønforbedringer finansieres af institutionens egne midler.

13.5.2. Lønramme og eventuelle særlige tillæg

For stillinger i lønramme 35 og derover fastsættes alene lønrammen ved klassificeringen.

Et eventuelt tillæg herudover aftales først, når stillingen er besat.

Tillæg til stillinger i lønramme 35 og derover på institutioner, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, afholdes af cheflønspuljen, bortset fra topcheftillæg, jf. afsnit 13.6.

Ved oprettelse og nedlæggelse af stillinger i lønramme 35 og derover op-/nedskrives cheflønspuljen med følgende grundbeløb:

Niveau 31. marts 2012

 • Stillinger i lønramme 35 og 36                         65.500 kr.
 • Stillinger i lønramme 37                                   91.700 kr.
 • Stillinger i lønramme 38 og derover                 118.000 kr.

Proceduren ved fastsættelse af lønnen for nyoprettede stillinger er indeholdt i Fmst. cirk. 28/8 1995 om klassificering samt i Fmst. vejledning om decentrale klassificeringer.

 

13.6. Topcheftillæg

Til visse chefstillinger i lønramme 38 og derover er der aftalt et topcheftillæg. Det drejer sig om bl.a. departementschefer, direktører for større styrelser og afdelingschefer i departementer, der endnu ikke er overgået til ansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Dvs. chefer ansat efter rammeaftalen kan ikke få topcheftillæg.

Topcheftillæg har normalt følgende størrelser:

Niveau 31. marts 2012

 • Stillinger i lønramme 38                    127.100 kr.
 • Stillinger i lønramme 39                    146.300 kr.
 • Stillinger i lønramme 40                    163.600 kr.
 • Stillinger i lønramme 41                    180.500 kr.
 • Stillinger i lønramme 42                    193.100 kr.
 • Stillinger i lønramme 42+                  193.100 kr.

Chefer, der har topcheftillæg, kan ikke få merarbejdshonorering eller godtgørelse for mistede fridage. Da såvel nye topcheftillæg som forhøjelse af eksisterende topcheftillæg ydes inden for de centrale puljemidler, kan aftale herom kun indgås mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den relevante centralorganisation.

Der indbetales pensionsbidrag af topcheftillæg til stillinger inden for Akademikernes og CO10's forhandlingsområder.

Det samlede pensionsbidrag udgør 16,8 pct. Egetbidraget udgør 1/3 heraf. For departementschefer og præsidenten for Højesteret udgør pensionsbidraget dog 18 pct.

Pensionsbidrag indbetales til en pensionsordning i den relevante pensionskasse/pensionsordning efter bestemmelserne i cheflønsaftalen.

 

13.7. Selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner

Finansministeriet, Akademikerne, LC og CO10 har indgået to tværgående chefaftaler - én der dækker store dele af Undervisningsministeriets område og én der dækker dele af Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Chefaftalerne finder anvendelse for chefer med personaleledelse, som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.

Cheferne skal endvidere være ansat ved institutioner oprettet efter:

 • lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser
 • lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
 • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
 • lov om medie- og journalisthøjskolen
 • lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse, og/eller
 • lov om maritime uddannelser

Endvidere har Finansministeriet, LC og Djøf indgået en chefaftale, der dækker chefer med personaleledelse ansat ved institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU).

Alle chefaftaler er takstløse, dvs. at parterne ikke på forhånd har fastsat en basisløn for en bestemt stilling og at den løn, der aftales, er uden opdeling i grundløn og tillæg. Der skal ikke aftales kvalifikations- og funktionstillæg. Herudover giver begge chefaftaler mulighed for at aftale resultatløn og fastsætte bonus.

Chefstillinger omfattet af én af de tre chefaftaler skal ikke klassificeres ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende chef og lønnen reguleres med den generelle procentregulering.

Finansministeriets stillingskontrol finder anvendelse for chefaftalernes dækningsområde og derfor skal oprettelsen af nye stillinger i lønramme 37 og højere følge proceduren beskrevet i afsnit 13.2.

For yderligere information om de aftalemæssige rammer for ansættelse efter chefaftalerne henvises der til ’Vejledning om aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets område’.

For yderligere information om rammerne for lønfastsættelsen på institutioner omfattet af de to chefaftaler henvises til Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

13.8. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger