14.12. Fratrædelsesbeløb

Som et led i åremålsaftalen kan det aftales, at åremålsansatte uden tilbagegangsstilling ved åremålsansættelsens udløb eller ophør ydes et fratrædelsesbeløb.

For åremålsansatte med tilbagegangsstilling kan der ikke ydes et fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelsen.

For åremålsansatte med tilbagegangsstilling kan det aftales at yde et fratrædelsesbeløb ved uansøgt afsked i åremålsperioden.

Kriterier for, hvornår der kan ydes fratrædelsesbeløb, bør være fastlagt i institutionens åremålspolitik.

Fratrædelsesbeløbet fastsættes på grundlag af lønnen i den sidste ansættelsesmåned. Lønnen er ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag til en eventuel supplerende pensionsordning.

Fratrædelsesbeløb er omfattet af bestemmelsen i § 7 U i Lbekg. 42 13/01 2023 om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) "godtgørelse i anledning af fratræden af stilling", såfremt ansættelsen hos pågældende arbejdsgiver ophører fuldstændigt. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse, hvis den pågældende ansættes i en anden stilling hos samme arbejdsgiver.

Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af beløbet, jf. § 19 i Lbekg. 230 12/02 2021 om ferie (ferieloven).

14.12.1. Åremålets udløb

Formålet med fratrædelsesbeløbet er at fastholde den ansatte i stillingen til åremålets udløb og at kompensere for en eventuel ledighedsperiode efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.2. Det kan derfor aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse i en tilbagegangsstilling efter åremålets udløb.

For ansatte, der ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb, udgør fratrædelsesbeløbet et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen, inkl. alle faste tillæg (herunder åremålstillægget), for hvert fulde års åremålsansættelse. Der ydes således ikke fratrædelsesbeløb med en forholdsmæssig andel af månedslønnen for dele af åremålsår.

Hvis åremålsansættelsen forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratrædelse i forbindelse med udløbet af det forlængede åremål.

Ved åremålets udløb bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

  • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen.
  • Den åremålsansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
  • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.2. Ansøgt afsked

Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt mellem vedkommende ministerium og den pågældende centralorganisation eller den organisation, som centralorganisationen har bemyndiget hertil, jf. åremålsaftalens § 3. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Ved ansøgt afsked bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

  • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
  • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.3. Uansøgt afsked

Ved uansøgt afsked i åremålsperioden af andre årsager end alder, sygdom eller forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt., (disciplinære eller strafbare forhold) kan der efter åremålsaftalens § 4, stk. 1, som led i den konkrete åremålsaftale fastsættes særlige vilkår, herunder vilkår for udbetaling af fratrædelsesbeløb.

Hvis sådanne vilkår ikke er aftalt i det konkrete tilfælde, gælder nedenstående regler, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 3 og 4:

  • Ansatte med tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i den aftalte tilbagegangsstilling for hvert påbegyndt års ansættelse i åremålsstillingen.
  • Ansatte uden tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen.

Ved uansøgt afsked på grund af sygdom eller alder før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 5. Tilsvarende gælder, hvis den åremålsansatte afgår ved døden i åremålsperioden. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde som 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen, henholdsvis åremålsstillingen for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Afgår den åremålsansatte ved døden i åremålsperioden, udbetales fratrædelsesbeløbet til boet.

Der kan aldrig udbetales fratrædelsesbeløb, hvis afskedigelsen skyldes forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt. (disciplinære eller strafbare forhold).

14.12.4. Tjenestefrihed

Tjenestefrihed med eller uden løn under åremålsansættelsen betragtes ikke som fratræden, men optjeningen stilles i bero i tjenestefrihedsperioden, således at fratrædelsesbeløbet beregnes på grundlag af den faktiske tjeneste i åremålsstillingen, dvs. ekskl. tjenestefrihedsperioden. Ved andet fravær end tjenestefrihed, herunder barsel og sygdom, stilles optjeningen ikke i bero.

Fratrædelsesbeløbet udbetales først ved åremålets udløb, uanset om den ansatte som følge af tjenestefrihedsperiodens længde ikke genindtræder inden for åremålsperioden.

14.12.5. Forlængelse af åremålsansættelse

Hvis en åremålsansættelse forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved udløbet af det forlængede åremål. Ansøgt eller uansøgt afsked i forlængelsesperioden sidestilles derfor med afsked i den oprindelige åremålsperiode, og fratrædelsesbeløb kan alene udbetales i samme omfang som fastsat i relation hertil, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i den konkrete åremålsaftale.

14.12.6. Genansættelse i åremålsstillingen eller overgang til anden stilling inden for ansættelsesområdet

Hvis den ansatte umiddelbart efter åremålets udløb genansættes i åremålsstillingen, bortfalder en eventuel ret til fratrædelsesbeløb.

Retten til fratrædelsesbeløb bortfalder endvidere, hvis den ansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.

14.12.7. Oversigt over mulighederne for at yde fratrædelsesbeløb

 

Med tilbagegangsret

Uden tilbagegangsret

Udløb af aftale

Intet fratrædelsesbeløb

Hvis aftalt, dog intet fratrædelsesbeløb ved

- genansættelse i åremålsstillingen,

- overgang til en tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet for en varig tjenestemandsansættelse

- overgang til en chefstilling inden for ansættelsesområdet for åremålsansættelsen

Ansøgt afsked
(intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Ansøgt afsked
(konkret aftale)

Intet fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder, sygdom eller disciplinære forhold (intet konkret aftalt)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert påbegyndt års ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder sygdom eller disciplinære forhold (særlige vilkår aftalt)

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (konkret aftale)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
på grund af disciplinære eller strafbare forhold

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Varig ansættelse i åremålsstillingen

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb