14.1. Begreb og regelgrundlag

Åremålsansættelse er en tidsbegrænset tjenestemandsansættelse, der har hjemmel i § 2 i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), og hvis nærmere udformning er fastlagt i tjenestemandslovens kapitel 6 a om særbestemmelser om åremålsansættelse og Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionslovens) kapitel 4 a om pension til åremålsansatte. Finansministeriet og centralorganisationerne har endvidere indgået en rammeaftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse (åremålsaftalen).

Tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner mv. kan ansættes på åremålsvilkår, i det omfang og på de vilkår der måtte være fastsat i det pågældende ansættelsesreglement/-regulativ e.l.

Overenskomstansættelse kan også ske på åremål, jf. afsnit 14.16., men er ikke omfattet af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven. Overenskomstansatte er heller ikke omfattet af åremålsaftalen, men følger principperne heri, jf. cirkulæret om Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, pkt. 12.

Chefer ansat i henhold til Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten (rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten) og efter aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder kan også åremålsansættes, jf. afsnit 14.18.