14.1. Begreb og regelgrundlag

Åremålsansættelse er en tidsbegrænset tjenestemandsansættelse, der har hjemmel i tjenestemandslovens § 2, og hvis nærmere udformning er fastlagt i lovens kapitel 6 a om særbestemmelser om åremålsansættelse og tjenestemandspensionslovens kapitel 4 a om pension til åremålsansatte. Finansministeriet og centralorganisationerne har endvidere indgået en rammeaftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse.

Tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner mv. kan ansættes på åremålsvilkår, i det omfang og på de vilkår der måtte være fastsat i det pågældende ansættelsesreglement/-regulativ e.l.

Overenskomstansættelse kan også ske på åremål, jf. afsnit 14.16, men er ikke omfattet af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven. Overenskomstansatte er heller ikke omfattet af åremålsaftalen, men følger principperne heri, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, pkt. 12.

Chefer ansat i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan også åremålsansættes, jf. afsnit 14.18.