14.3. Procedure for anvendelse af åremålsansættelse

Bestemmelse om, hvilke stillinger - såvel nyoprettede som bestående - der skal kunne besættes på åremål, træffes af vedkommende minister efter forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Ansættelse som dommer og tjenestemandsansat jurist ved domstolene kan dog kun ske som varig ansættelse.

Ansættelse i forskerstillinger skal ikke ske på åremål i videre omfang end hidtil.

Følgende generelle kriterier, der i 1973 blev fastsat af Lønningsrådet, kan være vejledende for beslutningen om, at en stilling skal kunne besættes på åremål:

  • Ansættelse i stillinger, hvor arbejdsopgaven eller udpegningen til hvervet er tidsbegrænset, og hvor tidsbegrænsningen er klar og af væsentlig betydning i relation til opgaven eller den udpegede person.
  • Ansættelse i stillinger, hvor forventede ændringer i opgaver, organisation og struktur med en vis sandsynlighed vil ændre den pågældende stillings indhold.
  • Ansættelse i stillinger, der stiller særlige krav til fornyelse i forskningsmæssig, kunstnerisk, merkantil, teknisk eller anden kreativ henseende, og hvor kravene til fornyelse har en selvstændig, konkret begrundet betydning.

Åremålsansættelse bør fortrinsvis anvendes, hvor det ikke giver anledning til genbeskæftigelsesproblemer ved åremålets udløb.

I tilfælde, hvor der ønskes åremålsansættelse på overenskomstvilkår i en klassificeret tjenestemandsstilling, der er godkendt til besættelse på åremål, forudsættes det, at spørgsmålet om anvendelse af overenskomstansættelse forhandles med den centralorganisation, der ville have forhandlingsretten, hvis ansættelsen var sket på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår efter tjenestemandsloven, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse.