14.13. Pensionsordninger

14.13.1. Tjenestemænd

TPL kapitel 4 a er der fastsat specielle pensionsregler i forbindelse med åremålsansættelse.

Tjenestemænd på åremål får - foruden medregning af åremålsansættelsen i pensionsalderen - for hvert års tjeneste i åremålsstillingen et tillæg på 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Tillægget bliver lagt til den pension, som tilkommer den pågældende fra den varige tjenestemandsstilling. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.

14.13.2. Ansættelse på tilsvarende vilkår som tjenestemænd

For personer, der i henhold til TL 33 a, stk. 2, ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd, træffer finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold, jf. TPL § 16 c, stk. 1.

Vedkommende ministerium kan dog uden forelæggelse for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen aftale, at der til ansættelsen knyttes en bidragsdefineret pensionsordning med et pensionsbidrag på 15,79 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af lønrammelønnen og åremålstillægget.

Eventuelle andre tillæg er pensionsgivende, i det omfang dette konkret aftales eller følger af andre aftaler.

Hvis den ansatte under en forudgående overenskomstansættelse har været omfattet af en kollektiv pensionsordning, hvortil staten har indbetalt pensionsbidrag, kan vedkommende ministerium godkende, at pensionsbidragene indbetales til denne pensionsordning under åremålsansættelsen.

Vedkommende ministerium kan ligeledes godkende, at den ansatte uden forudgående medlemskab optages i en kollektiv pensionsordning, hvortil staten som arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag med hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Hvis den ansatte ikke omfattes af en sådan pensionsordning, kan vedkommende ministerium tiltræde, at der oprettes en individuel pensionsordning. Der stilles ikke særlige krav til indholdet af den individuelle pensionsordning. Pensionsordningen skal dog klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at den ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., jf. for tiden Skm. cirk. 2/7 2021 om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

14.13.3. Tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandslignende pension

For tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning beregnes pensionen på samme måde som for tjenestemænd, jf. afsnit

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.

14.13.4. Tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning

For tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning, gælder de vilkår for indbetaling af pensionsbidrag, der følger af den relevante lønaftale, ansættelsesbekendtgørelse/-regulativ e.l.

Åremålstillægget er pensionsgivende.