14.16. Specielt om åremålsansættelse på overenskomstvilkår

Principperne i åremålsaftalen finder tilsvarende anvendelse, hvis der etableres åremålsansættelse på overenskomstvilkår, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse. Overenskomstansatte er endvidere omfattet af Fmst. cirk. 19/12 2003 om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål. Med hensyn til tidsbegrænset ansættelse på overenskomstvilkår i øvrigt henvises til PAV kap.15 og PAV kap. 31.

For overenskomstansatte på åremål omfatter ansættelsesområdet det ansættelsesområde, der normalt anvendes for overenskomstansatte inden for det pågældende ministerium - medmindre andet konkret aftales.

Åremålstillægget er pensionsgivende. Der indbetales pensionsbidrag af åremålstillægget i overensstemmelse med pensionsbestemmelserne i den relevante overenskomst/organisationsaftale herunder med den bidragsprocent, der er fastsat i overenskomsten/organisationsaftalen.

Overenskomstansatte på åremål kan afskediges efter de almindelige regler i den pågældende overenskomst.

Den løn, der skal lægges til grund for beregningen af et eventuelt fratrædelsesbeløb ved uansøgt afsked af overenskomstansatte, som er sikret en tilbagegangsstilling, er lønnen på det (basis)løntrin, vedkommende ville få ved indplacering i stillingen, ekskl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. For ansatte uden en tilbagegangsstilling indregnes alle faste tillæg, herunder åremålstillægget.

Fratrædelsesbeløbet er ikke pensionsgivende.

Hvis den åremålsansatte har ret til en tilbagegangsstilling ved åremålets udløb, har vedkommende ret og pligt til umiddelbart at indtræde i tilbagegangsstillingen ved åremålsansættelsens ophør af andre grunde end sygdom og disciplinære forhold, medmindre andet er aftalt.

Om åremålsansættelse på overenskomstvilkår af special- og chefkonsulenter og chefer henvises til afsnit 14.17 og afsnit 14.18. For anden ansættelse på åremål på overenskomstvilkår gælder følgende:

Hvis der ønskes åremålsansættelse på overenskomstvilkår i en klassificeret tjenestemandsstilling, forudsættes det, at det pågældende ministerium forinden har forhandlet med den centralorganisation, der ville have forhandlingsretten for stillingen, hvis ansættelsen var sket på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår efter tjenestemandsloven, jf. pkt. 12 i cirkulæret om åremålsansættelse.