14.9. Ansættelsesvilkår

De særlige løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med åremålsansættelse fastsættes ved aftale efter TL § 45.

Pensionsvilkårene er fastsat i tjenestemandspensionsloven eller fastsættes af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. afsnit 14.13.

Åremålsaftaler kan indeholde følgende hovedelementer:

Med cirkulære om åremålsansættelse, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, er ministerierne generelt bemyndiget til at indgå de konkrete åremålsaftaler om løn- og ansættelsesvilkår inden for de rammer, der er fastsat i åremålsaftalen.

Centralorganisationerne kan tilsvarende delegere kompetencen til at indgå konkrete åremålsaftaler til de tilsluttede organisationer.

Ministeriernes kompetence til at indgå aftaler om åremålsvilkår vedrører ikke stillinger, der er omfattet af aftalen om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42, jf. Fmst. cirk. 14/4 2000. For disse stillinger ligger kompetencen i Skatteministeriet.

Bestemmelserne i TL § 12, stk. 1 og 2, gælder også for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på åremål. En åremålsansat tjenestemand skal derfor - ligesom en varigt ansat tjenestemand - acceptere ændringer i sin stilling, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for den pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden passende stilling, eventuelt uden for den pågældendes hidtidige ansættelsesområde. Der henvises til kap. 32.

Åremålskontrakten, herunder åremålsperioden og åremålstillægget, videreføres i den nye placering. Der skal således ikke indgås en ny åremålsaftale, selv om den åremålsansatte tjenestemands stilling i åremålsperioden ændres inden for de grænser, der gælder efter TL § 12, stk. 1, eller den pågældende pålægges at overtage en anden stilling i medfør af TL § 12, stk. 1 eller 2.

14.10. Tilbagegangsret

En statstjenestemand, der forud for åremålsansættelsen var ansat varigt som tjenestemand i staten, har ret til efter åremålets udløb eller ansættelsens ophør af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, at genindtræde i varig ansættelse i staten. En tjenestemand i folkekirken, der ansættes på åremål i folkekirken, har tilsvarende ret til at genindtræde i varig ansættelse i folkekirken. I forbindelse med åremålsansættelsen indgår det pågældende ministerium aftale med centralorganisationen/den tilsluttede organisation om den konkrete tilbagegangsstilling (stillingskategori og lønramme). Der henvises til TL § 33 d.

En tjenestemand kan dog som led i åremålsansættelsen vælge at give afkald på retten til en tilbagegangsstilling. Dette har betydning for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålsperiodens udløb.

Omvendt kan det i forbindelse med åremålsansættelse af en person, der ikke i forvejen er ansat som tjenestemand, aftales, at den pågældende har ret til varig ansættelse efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.11 om betydningen heraf for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og afsnit 14.12 om betydningen heraf for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålets udløb.

Tilbagegangsret til en tjenestemandsstilling kan dog kun aftales, hvis det er i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesformcirkulæret, som ændret ved Fmst. cirk. 17/6 2009.