14.9. Ansættelsesvilkår

De særlige løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med åremålsansættelse fastsættes ved aftale efter TL § 45.

Pensionsvilkårene er fastsat i tjenestemandspensionsloven eller fastsættes af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. afsnit 14.13.

Åremålsaftaler kan indeholde følgende hovedelementer:

Med cirkulære om åremålsansættelse, jf. Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse, er ministerierne generelt bemyndiget til at indgå de konkrete åremålsaftaler om løn- og ansættelsesvilkår inden for de rammer, der er fastsat i åremålsaftalen.

Centralorganisationerne kan tilsvarende delegere kompetencen til at indgå konkrete åremålsaftaler til de tilsluttede organisationer.

Ministeriernes kompetence til at indgå aftaler om åremålsvilkår vedrører ikke stillinger, der er omfattet af aftalen om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42, jf. Fmst. cirk. 14/4 2000 om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42. For disse stillinger ligger kompetencen i Finansministeriet.

Bestemmelserne i TL § 12, stk. 1 og 2, gælder også for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på åremål. En åremålsansat tjenestemand skal derfor - ligesom en varigt ansat tjenestemand - acceptere ændringer i sin stilling, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for den pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden passende stilling, eventuelt uden for den pågældendes hidtidige ansættelsesområde. Der henvises til PAV kap. 32.

Åremålskontrakten, herunder åremålsperioden og åremålstillægget, videreføres i den nye placering. Der skal således ikke indgås en ny åremålsaftale, selv om den åremålsansatte tjenestemands stilling i åremålsperioden ændres inden for de grænser, der gælder efter TL § 12, stk. 1, eller den pågældende pålægges at overtage en anden stilling i medfør af TL § 12, stk. 1 eller 2.