14.17. Special- og chefkonsulenter

Stillinger som special- og chefkonsulent samt chefkonsulenter med personaleledelse er i det nye lønsystem direkte omfattet af Skm. cirk. 20/12 2021 om overenskomst for akademikere i staten (akademikeroverenskomsten) og skal således ikke klassificeres som tjenestemandsstillinger.

Åremålsprincipperne kan anvendes i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser i sådanne konsulentstillinger.

Et eventuelt "åremålstillæg" skal aftales som et individuelt tillæg i det nye lønsystem. Aftaler om sådanne tillæg skal dog indgås med den pågældende akademikerorganisation, medmindre denne har delegeret aftalekompetencen til organisationens lokale repræsentant/tillidsrepræsentanten.