14.13.2. Ansættelse på tilsvarende vilkår som tjenestemænd

For personer, der i henhold til TL 33 a, stk. 2, ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd, træffer finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold, jf. TPL § 16 c, stk. 1.

Vedkommende ministerium kan dog uden forelæggelse for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen aftale, at der til ansættelsen knyttes en bidragsdefineret pensionsordning med et pensionsbidrag på 15,79 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af lønrammelønnen og åremålstillægget.

Eventuelle andre tillæg er pensionsgivende, i det omfang dette konkret aftales eller følger af andre aftaler.

Hvis den ansatte under en forudgående overenskomstansættelse har været omfattet af en kollektiv pensionsordning, hvortil staten har indbetalt pensionsbidrag, kan vedkommende ministerium godkende, at pensionsbidragene indbetales til denne pensionsordning under åremålsansættelsen.

Vedkommende ministerium kan ligeledes godkende, at den ansatte uden forudgående medlemskab optages i en kollektiv pensionsordning, hvortil staten som arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag med hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Hvis den ansatte ikke omfattes af en sådan pensionsordning, kan vedkommende ministerium tiltræde, at der oprettes en individuel pensionsordning. Der stilles ikke særlige krav til indholdet af den individuelle pensionsordning. Pensionsordningen skal dog klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at den ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., jf. for tiden Skm. cirk. 2/7 2021 om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).