14.10. Tilbagegangsret

En statstjenestemand, der forud for åremålsansættelsen var ansat varigt som tjenestemand i staten, har ret til efter åremålets udløb eller ansættelsens ophør af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, at genindtræde i varig ansættelse i staten. En tjenestemand i folkekirken, der ansættes på åremål i folkekirken, har tilsvarende ret til at genindtræde i varig ansættelse i folkekirken. I forbindelse med åremålsansættelsen indgår det pågældende ministerium aftale med centralorganisationen/den tilsluttede organisation om den konkrete tilbagegangsstilling (stillingskategori og lønramme). Der henvises til TL § 33 d.

En tjenestemand kan dog som led i åremålsansættelsen vælge at give afkald på retten til en tilbagegangsstilling. Dette har betydning for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålsperiodens udløb.

Omvendt kan det i forbindelse med åremålsansættelse af en person, der ikke i forvejen er ansat som tjenestemand, aftales, at den pågældende har ret til varig ansættelse efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.11. om betydningen heraf for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse og afsnit 14.12. om betydningen heraf for muligheden for at aftale et fratrædelsesbeløb ved åremålets udløb.

Tilbagegangsret til en tjenestemandsstilling kan dog kun aftales, hvis det er i overensstemmelse med reglerne i Fmst. cirk. 11/12 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (ansættelsesformcirkulæret), som ændret ved Fmst. cirk. 17/6 2009 om ændring af cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken.