14.15. Forlængelse og genansættelse

Hvis en åremålsansættelse forlænges, gælder de allerede aftalte ansættelsesvilkår uændret i forlængelsesperioden. Åremålstillægget ændres således ikke, uanset at den samlede åremålsperiode forøges i forhold til det åremål, der indgik i beregningsgrundlaget for tillægget, og eventuelt fratrædelsesbeløb optjenes fortsat i de supplerende åremålsår.

Dog skal der, når en kongelig udnævnt tjenestemand på åremål får forlænget sin åremålsansættelse, ske fornyet forestilling for kongen (dronningen) om forlængelsen, og der skal udfærdiges nyt ansættelsesbrev.

Når en åremålsansættelse forlænges, henstilles det, at ansættelsesmyndigheden orienterer den forhandlingsberettigede organisation herom.

Hvis den pågældende medarbejder genansættes efter opslag, skal der indgås en ny åremålsaftale om løn- og ansættelsesvilkårene for den nye åremålsperiode.

Fratrædelsesbeløbet bortfalder i alle tilfælde, hvor den ansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.

Fratrædelsesbeløbet bortfalder endvidere, hvis den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en anden chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Ved genansættelse som tjenestemand i en stilling, hvor tjenestemandsansættelse sker ved kongelig udnævnelse, skal der ske forestilling for kongen (dronningen) om ansættelsen, og der skal udfærdiges nyt ansættelsesbrev.

For åremålskontrakter, der er indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.