34.2.2.9. Beregning af egenpension

Egenpensionen beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn, der for hvert skalatrin fastlægges af skatteministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. TPL § 6, stk. 1.

For tjenestemænd på gammelt lønsystem anvendes den pensionsgivende løn på det skalatrin, der er opnået på fratrædelsestidspunktet.

For tjenestemænd på nye lønsystemer har Finansministeriet og centralorganisationerne aftalt principperne for fastlæggelse af den pensionsgivende løn, jf. aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (Bilag M). Aftalen er bilag til Fmst. cirk. 15/3 2007. Aftalen er på et enkelt punkt ændret ved aftale af 9. november 2011, jf. Fmst. cirk. 9/11 2011.

Aftalen og dens praktiske betydning er nærmere beskrevet i afsnit 34.2.11.

I aftalen sondres mellem lukkede og åbne grupper. Lukkede grupper er tjenestemandsgrupper, inden for hvilke der principielt ikke sker nyansættelse på tjenestemandsvilkår, mens der fortsat sker nyansættelse på tjenestemandsvilkår inden for de åbne grupper.

For tjenestemænd i lukkede grupper aftales for de enkelte grupper et tjenestemandspensionsforløb, der svarer til det hidtidige skalatrinsforløb forlænget med 2 skalatrin, dog maksimalt til skalatrin 48. Ved avancement inden for samme ansættelsesområde tillægges 1 yderligere skalatrin. Hvis den pensionsgivende løn i det nye lønsystem overstiger den således fastlagte pensionsgivende løn i tjenestemandspensionssystemet, indbetales der pensionsbidrag på 18 pct. af det overskydende beløb til en supplerende pensionsordning.

Den pensionsgivende løn for tjenestemænd i åbne grupper er den pensionsgivende løn på det skalatrin, som vedkommende ville have været indplaceret på i det hidtidige lønsystem (skyggepensionsforløbet).

Hvis der aftales lønforbedringer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme, indgås der samtidig aftale om, at tjenestemanden pensionsmæssigt indplaceres i den højere lønramme.

Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder. Den udgør principielt 57 pct. af tjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. TPL § 6, stk. 1. Skatteministeren kan dog efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte et maksimum for pensionens størrelse.

De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten således:

1. - 16. pensionsår 1,75 procentpoint
17. - 32. pensionsår 1,50 procentpoint
33. - 37. pensionsår 1,00 procentpoint

Til visse egenpensionister ydes der ud over den procentberegnede pension følgende uregulerede tillæg:

Skalatrin Pensionsalder
  34 år 35 år 36 år 37 år
  kr. kr. kr. kr.
26 og lavere 1.000 2.000 3.000 4.000
27 800 1.600 2.400 3.200
28 600 1.200 1.800 2.400
29 400 800 1.200 1.600
30 200 600 600 800
31 100 400 300 400

 

De nævnte tillæg nedsættes med 200 kr. hvert år, jf. TPL § 6, stk. 2.

Til egenpensionister ydes endvidere indtil folkepensionsalderen et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1984), jf. TPL § 6, stk. 3.

Til egenpensionister, der

  • er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed,
  • er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere,
  • har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato,
  • og som fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere,

ydes tillægget efter TPL § 6, stk. 3, til det 67. år eller en eventuel højere folkepensionsalder, jf. TPL § 6, stk. 4, 1. pkt.

Reglerne herom er fastsat i Fmst. bekg. 370 18/5 2004 om fastsættelse af tillæg i medfør af tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 4, 1. pkt.

Til egenpensionister, der er pensioneret fra en stilling på Færøerne, og som blev ansat i denne stilling før den 1. juli 1999, ydes tillægget indtil opnåelse af folkepensionsalderen på Færøerne, jf. TPL § 6, stk. 4, 2. pkt.

Ifølge TPL § 5, stk. 2, kan skatteministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at en tjenestemand, som efter ansøgning overgår til en anden tjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende løn, kan bevare retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn (retræte). Bestemmelsen anvendes under visse betingelser på tjenestemænd, der overtager en retrætestilling, jf. kapitel 33. Med hensyn til fleksjob og job på særlige vilkår henvises til kapitel 18.

Der er endvidere i TPL § 5, stk. 3, hjemmel til, at skatteministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan tillade, at pensionen beregnes efter et højere skalatrin end det, tjenestemanden aflønnes efter på pensioneringstidspunktet. Denne bestemmelse tager sigte på de tilfælde, hvor en tjenestemand i en længere årrække har fungeret i en højere tjenestemandsstilling uden at blive udnævnt i denne - hvis forholdene i øvrigt taler derfor.