34.2.2.12. Fradrag ved førtidspensionering på grund af alder

Hvis en tjenestemand har søgt sin afsked på grund af alder før folkepensionsalderen eller før en pligtig afgangsalder derunder, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag, jf. TPL § 6, stk. 6.

Reglerne for og størrelsen af førtidspensionsfradraget er fastsat ved aftale efter bestemmelserne i TL §§ 45-47, jf. TPL § 6, stk. 8.

Førtidspensionsfradragets størrelse fremgår af Fmst. cirk. 26/3 2015 om førtidspensionsfradrag.

For tjenestemænd, der lader sig førtidspensionere, er der ikke knyttet en erhvervsbegrænsning til tjenestemandspensionen. Den pensionerede tjenestemand må således arbejde i det omfang, som vedkommende kan og vil samtidig med udbetalingen af tjenestemandspensionen.