34.7. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 34.7.1 Redaktionel sammenskrivning af L 102 14/3 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse, som ændret ved L 268 14/6 1951, L 261 4/6 1969 og L 250 25/4 1990 (enkepensionsloven).
  • Bilag 34.7.2 Eksempel på beregning af fradrag i ægtefællepension, når der er stor aldersforskel mellem ægtefællerne.

Henvisninger

34.7.1. Redaktionel sammenskrivning af lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse, som ændret ved lov nr. 268 af 14. juni 1951, lov nr. 261 af 4. juni 1969 og lov nr. 250 af 25. april 1990

§ 1, stk. 1. Denne lov omfatter tjenestemænd og andre, hvem en enkepensionsordning er sikret som led i deres tjenesteforhold.

Stk. 2. Retten til enkepension berøres ikke af, at separation imellem ægtefællerne har fundet sted.

Stk. 3. Såfremt enkepension er sikret ved overlevelsesrente, bestemmes det ved bevillingen eller dommen, hvorvidt forsikringen skal overgå til den fraskilte hustrus fri rådighed.

Stk. 4. Er enkepensionsordningen derimod kollektiv, kommer nedenstående regler til anvendelse.

§2, stk. 1. Når ægteskabet efter at have bestået i mindst 5 år opløses ved skilsmisse og der efter skilsmissen skal påhvile manden pligt til at yde bidrag til hustruens underhold, bevarer hun sin ret til enkepension. Ægtefællerne kan dog aftale, at hustruen ikke skal bevare sin pensionsret, hvilket da skal fremgå af dommen eller bevillingen. Hustruens ret berøres ikke af, at der ved aftale eller i medfør af §§ 52-53 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning sker ændringer af aftale eller afgørelse om bidragspligt eller bidragets størrelse.

Stk. 2. Såfremt mandens pligt til at yde bidrag til hustruens underhold er tidsbegrænset, er hustruen kun berettiget til at oppebære enkepension i samme tidsrum.

Stk. 3. Har manden indgået nyt ægteskab, og er såvel hans fraskilte hustru som enken berettiget til enkepension, deles denne imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem har været gift med ham; den enkeltes andel skal i det mindste udgøre 1/3 af enkepensionen, jf. dog bestemmelsen i stk. 6.

Stk. 4. Den fraskilte hustrus ret til enkepension bortfalder, når hun indgår nyt ægteskab, og indtræder ikke på ny, selv om dette senere ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Stk. 5. Efter mandens død er bortfald af pensionsretten for den ene hustrus vedkommende ved dødsfald, nyt ægteskab eller på anden måde uden betydning for den anden hustrus pensionsforhold. Er den fraskilte hustrus andel i pensionen begrænset til et bestemt tidsrum, jf. stk. 2, indtræder enken dog med ophøret af dette tidsrum i den fraskilte hustrus pensionsandel.

Stk. 6. Foranstående regler finder tilsvarende anvendelse, for så vidt manden måtte efterlade sig flere fraskilte hustruer; i tilfælde, hvor enkepensionen skal deles imellem mere end to berettigede, finder en ligedeling sted.

Stk. 7. Såfremt manden udtræder af pensionsordningen uden pension og der tillægges ham en udtrædelsesgodtgørelse, eller han tilbagekøber pensionsforsikringen, har hans fraskilte hustru, bortset fra det i § 2, stk. 2, omhandlede tilfælde, ret til 1/3 af godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien. Har manden indgået nyt ægteskab og er også den nye hustru berettiget til ved hans død at oppebære pension efter ham, er den fraskilte hustru dog kun berettiget til en efter reglerne i stk. 3 fastsat andel i nævnte trediedel af godtgørelsen eller tilkøbsværdien. Er der flere fraskilte hustruer, kommer bestemmelsen i stk. 6 til anvendelse.

Stk. 8. Så længe den fraskilte hustrus ret til enkepension ikke er anmeldt over for den myndighed eller institution, der skal udrede pensionen, kan denne med frigørende virkning udbetales til enken. Endvidere kan i så tilfælde den godtgørelse eller tilbagekøbsværdi, som betinges af mandens udtræden af pensionsordningen uden ret til pension, med frigørende virkning udbetales til manden.

§3. Når en pensionsordning beror på medlemskab i en pensionskasse eller er tegnet som en forsikring, og det ved en aktuarmæssig opgørelse godtgøres, at fraskilte og fraseparerede hustruers adgang til pension eller andel i sådan ved deres tidligere ægtefælles død medfører forøgede udgifter for den institution, som skal udrede enkepension, skal en forholdsmæssig nedsættelse af de efter lovens ikrafttræden tillagte enkepensionsydelser kunne finde sted. Nedsættelsen vil dog i hvert enkelt tilfælde være at godkende af ministeriet for handel, industri og søfart, efter at sagen har være forelagt for forsikringsrådet.

§4, stk. 1. Nærværende lov træder i kraft 15. marts 1941, men finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ægteskabet er aldeles ophævet inden dette tidspunkt.

Stk. 2. Loven skal forelægges rigsdagen til revision i dennes ordentlige samling 1945-46.

34.7.2. Eksempel på beregning af fradrag i ægtefællepension, når der er stor aldersforskel mellem ægtefællerne

En gift tjenestemand omkommer 9/4 2015 under udførelse af sin tjeneste.

Tjenestemanden født

17/11 1961

Ægtefællen født

6/11 1978

Ægteskabet indgået

25/10 2011

 

 

 

 

Efterindtægt til ægtefællen i 12 måneder

1/5 2015 - 30/4 2016

 

 

Ansat som tjenestemand

1/8 1988

 

 

Pensionsalder (tilskadekomst)

37 år

Nedsættelse af ægtefællepensionen som følge af betydelig aldersforskel:

Tjenestemandens alder 53 år 4 mdr. 23 dage (år, mdr., dage)
- ægteskabets varighed (hele år) 3 år

53 år
3 år

4 mdr.

23 dage

 

50 år

4 mdr.

23 dage

 

 

 

 

- ægtefællens alder på tidspunktet for dødsfaldet

36 år

5 mdr.

4 dage

 

13 år

11 mdr.

19 dage

 

10 år

 

 

Forskellen (hele år) 3 år overstiger 10 år med

3 år

 

 

dvs. procentvis nedsættelse på 3 x 2% = 6%


Sidst redigeret 01.07.21