34.2.5. Pensionering efter ophør af udbetaling af rådighedsløn/ventepenge

Når retten til rådighedsløn ophører, jf. PAV kap. 32, skal der udbetales egenpension, jf. afsnit 34.2.2, eller beregnes en opsat pension, jf. afsnit 34.2.7, medmindre tjenestemanden har opnået ansættelse, der medregnes i pensionsalderen efter TPL § 4, jf. TL § 32, stk. 3 og 5, og TPL §10.

En tjenestemand, der får rådighedsløn, er fratrådt stillingen, og det følger af TPL § 5, stk. 1, at en tjenestemands pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede skalatrin på fratrædelsestidspunktet. Det betyder, at eventuelle anciennitetsbestemte skalatrin, som tjenestemanden kunne have opnået ved fortsat ansættelse, ikke indgår i beregningen af tjenestemandspensionen.

Perioden på rådighedsløn indgår heller ikke ved opgørelse af engangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder, idet tjenestemanden – som anført ovenfor – er fratrådt stillingen, hvori engangsbeløb er eller kunne have været optjent, hvis fratræden ikke havde fundet sted.