34.2.1. Indledning

Tjenestemandspensionssystemet gælder bl.a. for

  1. tjenestemænd i staten og folkekirken,
  2. ansatte under Forsvarsministeriet omfattet af Lbekg. 254 19/3 2004 om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven),
  3. ansatte med pensionsret i henhold til statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt
  4. tjenestemænd ansat i den primærkommunale folkeskole den 31. marts 1993 og i den amtskommunale folkeskole den 30. april 1993 (den lukkede gruppe), jf.  Lbekg. 522 18/5 2017 om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

Af anmærkningerne til finanslovens § 36 fremgår, hvilke personer der er omfattet af den statslige tjenestemandspensionsordning.

 

34.2.1.1. Personkreds

For en tjenestemand indgår retten til pension som et integreret led i ansættelsesvilkårene for tjenestemænd. Reglerne herom fremgår af Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionsloven) (TPL) samt af Lbekg. 508 18/05 2017 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

Retten tilkommer tjenestemænd i staten og folkekirken samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn, jf. TPL § 1, stk. 1.

De bestemmelser i tjenestemandspensionsloven, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere, jf. TPL § 1, stk. 3.

For medlemmer af statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger er ret til tjenestemandspension hjemlet i en vedtægt eller et pensionsregulativ, der er udstedt med hjemmel i tekstanmærkning nr. 121 ad finanslovens § 36.

34.2.1.2. Udlændinge

Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til § 58 c i Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven) (TL), behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd, jf. TPL § 19, stk. 1.