34.2.1. Indledning

Tjenestemandspensionssystemet omfatter de pensionsordninger, der gælder for

  1. tjenestemænd i staten og folkekirken,
  2. ansatte under Forsvarsministeriet omfattet af Lbekg. 254 19/3 2004 om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven),
  3. ansatte med pensionsret i henhold til statsgaranterede pensionsordninger samt
  4. tjenestemænd ansat i den primærkommunale folkeskole den 31. marts 1993 og i den amtskommunale folkeskole den 30. april 1993 (den lukkede gruppe), jf. Lbekg. 522 18/5 2017 om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

34.2.1.1. Personkreds

Retten til pension indgår som et integreret led i ansættelsesvilkårene for tjenestemænd. Reglerne herom fremgår af tjenestemandspensionsloven samt af Lbekg. 508 18/5 2017 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

Retten tilkommer tjenestemænd i staten og folkekirken samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn, jf. TPL § 1, stk. 1.

De bestemmelser i tjenestemandspensionsloven, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere, jf. TPL § 1, stk. 3.

34.2.1.2. Udlændinge

Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til TL § 58c, behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd, jf. TPL § 19, stk. 1.