34.6. ATP

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er obligatorisk for alle lønmodtagere, der er fyldt 16 år og beskæftiget her i landet i mindst 9 timer om ugen hos samme arbejdsgiver, samt for personer, der modtager rådighedsløn eller ventepenge.

Der skal betales ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med eller begynder at arbejde efter det fyldte 67. år, uanset om de pågældende samtidig får udbetalt pension fra ATP.

Både arbejdsgiveren og den ansatte har pligt til at bidrage til ordningen. Bidraget betales med 1/3 af den ansatte og 2/3 af arbejdsgiveren og afregnes i forhold til det timetal, der anvises løn for i den pågældende måned.

Der indbetales også ATP-bidrag for personer, der modtager dagpenge fra kommunen på grund af sygdom, barsel eller adoption. Ved udbetaling af syge- eller barselsdagpenge indbetales dobbelt ATP-bidrag. Kommunerne indbetaler bidragene. Dagpengemodtageren betaler 1/3 af bidraget.

ATP-satserne for ansatte inden for de 4 centralorganisationers forhandlingsområder fremgår af Fmst cirk. 16/10 2014.

Pr. 1. april 2020 oprykkes samtlige ansatte på Akademikernes forhandlingsområde til ATP-sats A, hvorefter alle ansatte inden for de 4 centralorganisationers forhandlingsområder er på ATP-sats A. Der udsendes særskilt cirkulære herom.

ATP-ydelserne kan udbetales som egenpension fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder. Endvidere udbetales der under visse omstændigheder et engangsbeløb til efterlevende ægtefæller og børn.