34.5. Gruppelivsordningen

Gruppelivsordningen, jf. Skm. cirk. 1/6 2022 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv., omfatter følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år:

  • tjenestemænd i staten og folkekirken,
  • statens tjenestemænd i Grønland,
  • tjenestemandslignende ansatte i staten og statstilskudsberettigede institutioner med tjenestemandspensionsrettigheder, herunder tjenestemandslignende ansatte civilarbejdere i forsvaret samt visse håndværkere i DSB,
  • overenskomstansatte med adgang til pension efter civilarbejderloven,
  • ansatte omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten),
  • ansatte omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten), der ikke er omfattet af en pensionsordning (typisk ansatte, der på grund af karenskrav eller lav alder ikke har kunnet optages i en pensionsordning), eller som ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring (fx er ansatte i fleksjob med pensionsordning i Sampension ikke omfattet af gruppelivsordningen i Sampension),
  • øvrige ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde, der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring, eller for hvem det konkret er aftalt, at begge ordninger gælder.

Fra den 1. april 2018 er det hidtidige gældende krav om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af gruppelivsordningen bortfaldet.

Gruppelivsordningen omfatter ikke ansatte på individuel kontrakt.

Gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

Præmien udgør 108,35 kr. månedlig. Den indbetales af ansættelsesmyndigheden til Forenede Gruppeliv samtidig med lønudbetalingen for den pågældende måned.

Ansættelsesmyndigheden indbetaler samtidig med lønanvisningen for den pågældende måned en præmie på 91,21 kr. til Forenede Gruppeliv for hvert timelønnet medlem.

Forsikringsydelsen ved dødsfald består af en forsikringssum på 425.000 kr. samt en børnesum på 30.000 kr. for børn under 21 år. Ved OK21 er det aftalt, at aldersgrænsen hæves til 24 år.

Forsikringssummen ved kritisk sygdom udgør 150.000 kr.

Der ydes en forsikringssum på 50.000 kr. til den ansattes børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom.

Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn gælder dækningen efter gruppelivsordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af en orlovsperiode. Endvidere gælder dækningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde dog kun, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen eller regioner/kommuner. Dækningen gælder også under barsels- og adoptionsorlov uden løn og fravær i henhold til § 42 i .

Tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn, skal have tilbud om at blive i gruppelivsordningen. Den tidligere ansættelsesmyndighed betaler præmien, indtil rådighedslønsperioden ophører.

Præmie til gruppelivsforsikring skal i henhold til Lbekg. 1327 10/9 2020 om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) medregnes i den ansattes skattepligtige indkomst (personlig indkomst).

Ansættelsesmyndigheden kan på intranettet, i personalehåndbogen eller i et bilag til ansættelsesbeviset give de orienteringer til de ansatte, som er bestemt i gruppelivscirkulærets punkt 2.