34.2.7.7. Udbetaling

En opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder, jf. TPL § 24, stk. 3.

En opsat pension udbetales desuden, hvis den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Afgørelse herom træffes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet. Udbetaling af den opsatte pension sker i givet fald fra den 1. i måneden, efter at sag herom er rejst overfor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, jf. TPL § 24, stk. 3, jf. Fmst. cirk. 15/1 2003 om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd mfl.

Personer med ret til opsat pension, der får tilkendt social førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold efter de før den 1. januar 2003 gældende regler i lov om social pension, har ret til udbetaling af den opsatte pension fra samme tidspunkt som førtidspensionen efter lov om social pension.

En tjenestemandspension kan udbetales på grund af alder fra tjenestemandens pensionsudbetalingsalder, jf. § 1 a i Lbekg nr. 1327 af 10. september 2020 af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven – PBL).

For tjenestemænd, der er ansat før den 1. januar 2007, kan en tjenestemandspension eller en opsat tjenestemandspension udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. For tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, kan en tjenestemandspension eller en opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter opnået pensionsudbetalingsalder.

For tjenestemænd ansat mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2017 er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen, og for tjenestemænd ansat fra den 1. januar 2018 eller senere er pensionsudbetalingsalderen 3 år før folkepensionsalderen.

Der er ikke knyttet erhvervsbegrænsning til udbetalingen, hvorfor den tidligere tjenestemand kan arbejde så meget, vedkommende kan og vil. Udbetalingen af tjenestemandspensions standses dog, hvis tjenestemanden på ny ansættes i en tjenestemandsstilling eller en anden stilling med optjening af tjenestemandspension

Pensionen, hvis den udbetales på grund af alder før folkepensionsalderen, nedsættes med et livsvarigt førtidspensionsfradrag, jf. Fmst. cirk. 26/3 2015 om førtidspensionsfradrag.

Til egenpensionister ydes indtil folkepensionsalderen et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1984). Tillægget fremgår i aktuelt niveau i bilag III-a i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller.

En efterlevende ægtefælle er ifølge TPL § 24 berettiget til pension, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke hvis ægteskabet blev indgået, efter at den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, eller efter at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om, at ægteskabet skal have bestået i 3 måneder, gælder dog ikke, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Ægtefællepensionen udgør 2/3 af den opsatte pension og udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Til ægtefællepensionister ydes indtil folkepensionsalderen endvidere et tillæg på 2/3 af det tillæg, der ydes til egenpension, og som for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1984), der reguleres ligesom pensionerne i øvrigt.

Når en person, der var berettiget til opsat pension, dør, er den pågældendes børn under 18 år ifølge TPL § 24 berettigede til en pension, der for hvert barn udgør 10 pct. af den opsatte pension, dog 20 pct. hvis der ikke udbetales ægtefællepension. Pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet og indtil udgangen af den måned, hvor barnet fylder 18 år.