34.2.7.2. Beregningstidspunktet

Hvis en tjenestemand fratræder efter at have opnået en pensionsalder på mindst 3 år , men

uden at opfylde betingelserne for afsked med egenpension efter TPL § 2, og
uden at overgå til anden ansættelse, som kan medregnes i pensionsalderen efter TPL § 4,

skal der i forbindelse med fratrædelsen beregnes en opsat pension i henhold til TPL § 24 (eller en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til TPL § 25, stk. 1, jf. afsnit 34.2.7.4 ).

For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere, er kravet om mindst 3 års pensionsalder ophævet. Der skal dog være opnået en pensionsalder på mindst 1 år.

Reglerne om opsat pension er beskrevet i fmst. bekg. om regulering af tjenestemandspensioner m.v.