27.2.6. Karensperiode

Når en tjenestemand fungerer i en højere klassificeret tjenestemandsstilling, opnår den pågældende først betaling for denne funktion, når arbejdsopgaverne er blevet varetaget i en vis tid (karensperioden). Når retten til funktionsvederlag er opnået, beregnes dette fra det tidspunkt, da funktionen blev påbegyndt.

Der kan lokalt indgås aftale om at fravige karensbestemmelserne mv., jf. funktionsaftalens § 2. Indgås der ikke sådan lokalaftale, gælder funktionsaftalens almindelige bestemmelser.

27.2.6.1. Definition

Ved karensperiodeforstås den periode, hvori en tjenestemand kontinuerligt og uden andre afbrydelser end de fridage, der er nævnt i funktionsaftalens § 3, skal fungere i en højere stilling for at kunne opnå retten til funktionsvederlag.

Karensperioden optælles i hele kalenderdage. Den fungerende tjenestemands arbejdstid og arbejdstidens placering følger de regler, der gælder for den højere stilling, jf. afsnit 27.2.6.3 om karensperiode for deltidsansatte.

Weekender i begyndelsen og slutningen af stillingsindehaverens fravær - hvilket typisk forekommer under ferie - medregnes ikke i karensperioden, medmindre tjenestemanden rent faktisk har fungeret i stillingen på sådanne lørdage/søndage. Funktionen betragtes således normalt som påbegyndt en mandag og afsluttet en fredag.

27.2.6.2. Karensperiodens længde

Retten til betaling under funktion i højere stilling indtræder ifølge funktionsaftalen, når tjenestemanden har varetaget stillingen i 30 kalenderdage i sammenhæng, se nærmere i afsnit 27.2.8.1.

27.2.6.3. Karensperioden for deltidsansatte

Hvis en deltidsansat tjenestemand fungerer i højere stilling, opgøres karensperioden således, at arbejdsfri dage, der er forårsaget af deltidsbeskæftigelsen, indgår i beregningen af de 30 kalenderdage.

27.2.6.4. Fortsat funktion i flere højere stillinger

Sammenhængende funktionsperioder i flere højere stillinger kan sidestilles med funktion i én stilling, idet det dog er udgangspunktet, at stillingerne skal være af samme kategori. Der kan således ved umiddelbar fortsættelse af funktion i flere højere stillinger ske sammenlægning af funktionstiden, uden at det er nødvendigt, at der optjenes karensperiode for hver stillings vedkommende. Det anførte gælder, uanset om de flere højere stillinger er klassificeret i forskellige lønrammer.