27.2.8. Fravær i funktionsperioden

Under fravær i funktionsperioden opstår dels spørgsmålet om, hvorvidt funktionsperioden afbrydes, således at der skal optjenes ny karenstid, dels spørgsmålet om, hvorvidt funktionsvederlaget skal udbetales under fraværet. Afgørende herfor er dels fraværsårsagen, dels på hvilket tidspunkt i funktionsperioden fraværet finder sted.

Reglerne om afbrydelse af karensperioden og om bortfald af funktionsvederlag under fravær gælder, uanset om funktionsvederlaget er fastsat ved aftale eller er fastsat som forskelsløn efter § 3, stk. 2 og 3, i funktionsaftalen.

Der kan lokalt indgås aftale om at fravige karensbestemmelserne mv., jf. funktionsaftalens § 2. Indgås der ikke sådan lokalaftale, gælder funktionsaftalens almindelige bestemmelser.

 

27.2.8.1. Afbrydelse af karensperioden

Fridage, barsels- og adoptionsorlov og omsorgsdage i karensperioden medregnes ved opgørelse af karensperioden, under forudsætning af at tjenestemanden har fungeret i den højere stilling den 1. dag efter fridagen(e), barsels- og adoptionsorloven eller omsorgsdagen(e). Det er uden betydning, om fridagen(e), barsels- og adoptionsorloven eller omsorgsdagen(e) er optjent i tjenestemandens egen stilling eller i den højere stilling.

Alt andet fravær i karensperioden, herunder ferie, særlige feriedage, sygdom, barns 1. og 2. sygedag og opsparingsdage, afbryder karensperioden, således at der herefter skal optjenes ny karensperiode. I tilfælde af, at en karensperiode afbrydes regnes funktionsperioden fra seneste gennemførte karensperiode.

27.2.8.2. Afbrydelse efter karensperiodens udløb

Efter karensperiodens udløb medregnes fridage i funktionsperioden, som en del af perioden for hvilken der ydes betaling, såfremt tjenestemanden har fungeret i den højere stilling på den første arbejdsdag efter fridagen.

Derudover medregnes barsel- og adoptionsorlov, omsorgsdage, sygdomsfravær i indtil 28 dage, samt afvikling af ferie/særlige feriedage i funktionsperioden ved opgørelsen af det antal dage, for hvilket der ydes betaling.

Selvom funktionen har været afbrudt på grund af sygdomsfravær i mere end 28 dage og tjenestefrihed af op til 1 måneds varighed, bevarer tjenestemanden retten til funktionsvederlag efter fraværsperiodens ophør, hvis funktionen fortsætter. Der skal således ikke optjenes ny karensperiode.

Dette gælder også, når funktionen afbrydes af andre årsager end forannævnte. Det er dog i disse tilfælde en forudsætning for at bevare retten til betaling, at funktionsperioderne ikke er adskilt af mere end 15 kalenderdage.

27.2.8.3. Funktionsvederlag under fraværet

Funktionsvederlag under fravær indebærer, at der ydes vederlag for en fridag, uanset om denne efterfølges af en syge- eller feriedag, hvis tjenestemanden efter dette fravær fortsat fungerer i den højere stilling.

Fridage, herunder afspadseringsfridage, medregnes ved opgørelsen af det antal dage, for hvilke der ydes vederlag, under forudsætning af at tjenestemanden har fungeret på den 1. dag efter fridagen. Ved 1. dag forstås i denne sammenhæng den 1. arbejdsdag, på hvilken den pågældende faktisk gør tjeneste.

Hvis den fungerende tjenestemand ikke har opnået ret til funktionsvederlag under ferie, fradrages afviklede feriedage ved beregning af funktionsvederlaget (7 kalenderdage for en uges ferie).

En tjenestemand, der er delvis sygemeldt, får udbetalt funktionsvederlag for den aktive tjeneste i den højere stilling, dvs. for den del af tiden, hvor den pågældende rent faktisk er på arbejde.

Når en tjenestemand har fungeret uafbrudt i mere end 30 dage i en eller flere højere stillinger (heri medregnet sådanne eventuelle afbrydelser, som er nævnt i afsnit 27.2.8.2), har den pågældende tillige ret til at få funktionsvederlag under fravær som følge af

a. Ferie, herunder særlige feriedage (uanset varighed).

b. Sygefraværsperioder på indtil 28 dage. Antallet af dage opgøres for hver enkelt sygeperiode for sig, og sygeperioderne sammenlægges således ikke.

c. Barsels- og adoptionsorlov og omsorgsdage.

Fravær af andre årsager end ovenstående (a-c) medregnes i intet tilfælde ved beregning af vederlaget.