27.4. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 24.8.1 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.
  • Bilag 27.4.1 Uddrag af L 5 (Lovtid. B) 7/6 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger (normerings- og klassificeringsloven) som ændret senest ved L 6 29/3 1969 (Lovtid. B).

Henvisninger

27.4.1. Uddrag af L 5 (Lovtid. B) 7/6 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger (normerings- og klassificeringsloven) som ændret senest ved L 6 29/3 1969 (Lovtid. B)

§12.Ved beregning af funktionsvederlag efter § 12 i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd henregnes hjemmetillæg til den faste lønning.

Stk. 2. Uanset § 12 i lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd skal en udsendt tjenestemands arbejde under hans fravær i almindelighed udføres af det tilbageblevne personale uden særligt vederlag.

Stk. 3. Når omstændighederne i særlig grad taler derfor, kan der dog under en repræsentationschefs fraværelse tillægges en ved repræsentationen ansat tjenestemand, der uden afbrydelse i mindst 14 dage fungerer i chefens sted, et tillæg til hans udetillæg efter nærmere retningslinjer, der fastsættes efter indstilling fra udetillægsnævnet.

Stk. 4. Tjenestemænd, der udsendes for at fungere i diplomatisk eller lønnet konsulær stilling, eller som under embedsledighed konstitueres i en sådan stilling, oppebærer foruden vederlag efter § 12 i lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd tillige et beløb svarende til det for stillingen fastsatte udetillæg, dog for tjeneste som chargé d'affaires kun 2/3 af tillægget, hvis han fungerer, og 3/4 af tillægget, hvis han er konstitueret.

 


Sidst redigeret 01.07.21