27.2.5. Funktion i højere stilling

Funktionsaftalen hjemler alene betaling for funktion i højere stilling.

Anvendelse af funktion kan finde sted i tilfælde, hvor en højere stilling er ubesat, samt i tilfælde, hvor indehaveren af en højere stilling er midlertidigt fraværende fra tjenesten.

Det er en betingelse for retten til betaling, at én bestemt tjenestemand overtager samtlige arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Denne betingelse kan efter omstændighederne også være opfyldt i tilfælde, hvor tjenestemanden i den højere stilling er i tjeneste, men fraværende på grund af kursusophold, tjenesterejse mv.

Ved deling af arbejdsopgaverne i den højere stilling mellem flere tjenestemænd, herunder også mellem to deltidsansatte, kan der ikke ske deling af funktionsvederlaget, idet retten til betaling som foran nævnt er betinget af, at én bestemt tjenestemand overtager samtlige arbejdsopgaver.

En tjenestemand, der er ansat i en stilling, i hvilken oprykning til højere lønramme ifølge lov eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, er ikke berettiget til betaling under funktion i en anden tilsvarende stilling. Dette gælder, uanset om stillingens indehaver inden for det lønforløb, som er fastlagt for stillingen, har opnået en lønmæssig placering, der er højere end den fungerende tjenestemands.