27.2.1. Funktionspligt

Ifølge TL § 11 har en tjenestemand inden for sit ansættelsesområde pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end den pågældendes egen.

Der er ingen pligt for ansættelsesmyndigheden til at lade ledige stillinger eller stillinger, fra hvilke indehaveren er midlertidigt fraværende, besætte ved funktion. Afgørelse heraf beror på en vurdering af det tjenstlige behov.