27.2.9. Lønanciennitet ved varig ansættelse i højere stilling

En tjenestemand, der har fungeret i en højere stilling eller i flere højere stillinger inden for samme kategori i en uafbrudt periode på mindst 1 år, inkl. sådanne eventuelle afbrydelser som nævnt i afsnit 27.2.8.2, får ved ansættelse i den højere stilling - eller i anden tilsvarende stilling - i direkte forlængelse af funktionen medregnet funktionsperioden i lønancienniteten i den højere stilling.

Indplacering i den højere stilling foretages derfor, som om pågældende på tidspunktet for funktionsperiodens påbegyndelse var blevet udnævnt i den højere stilling. Dette gælder dog ikke, hvis indplacering efter § 9, stk. 1, i lønanciennitetscirkulæret for tjenestemanden på tidspunktet for ansættelse i den højere stilling medfører et gunstigere resultat, fx fordi tjenestemanden har fået anciennitetstillæg i sin egen stilling under funktionen, eller fordi den pågældendes egen stilling er blevet omklassificeret under funktionen. I så fald gælder indplaceringen efter lønanciennitetscirkulærets § 9, stk. 1, uanset funktionstidens varighed, og der tillægges hertil ikke yderligere anciennitet som følge af funktionen.

Eventuelle tidligere funktionsperioder tages ikke i betragtning ved indplacering i den højere stilling. Det indebærer, at kun den sammenhængende periode på mindst 1 år umiddelbart før udnævnelsen medregnes ved indplacering i den højere stilling.