34.2.7. Opsat pension og fratrædelsesgodtgørelse

34.2.7.1. Definition af opsat pension

Ved opsat pension forstås en pensionsydelse med udskudt udbetaling, beregnet efter TPL § 6, stk. 1 og 2, jf. § 27, på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen.

34.2.7.2. Beregningstidspunktet

  • Hvis en tjenestemand fratræder efter at have opnået en pensionsalder på mindst 3 år, men uden at opfylde betingelserne for afsked med egenpension efter TPL 2, og
  • uden at overgå til anden ansættelse, som kan medregnes i pensionsalderen efter TPL 4,

skal der i forbindelse med fratrædelsen beregnes en opsat pension i henhold til TPL § 24 (eller en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til TPL § 25, stk. 1, jf. afsnit 34.2.7.4).

For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere, er kravet om mindst 3 års pensionsalder ophævet. Der skal dog være opnået en pensionsalder på mindst 1 år.

34.2.7.3. Central registrering

Opsatte pensioner registreres centralt hos Udbetaling Danmark.

34.2.7.4. Fratrædelsesgodtgørelse

Skatteministeren kan ifølge TPL § 25, stk. 1, efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at tjenestemanden i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning. Det er en forudsætning, at denne anden pensionsordning kan godkendes af skatteministeren, og at den ikke senere kan tilbagekøbes uden skatteministerens samtykke.

Ved genansættelse som tjenestemand skal udbetalt fratrædelsesgodtgørelse indbetales til staten tillige med tilskrevet bonus.

Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse er fastsat i Fmst. bekg. 76 1/2 2006 om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

34.2.7.5. Pensionsbidrag efter LPL

Hvis en tjenestemand, der er berettiget til opsat pension, har været tjenestemandsansat før den 1. juli 1969, skal han ifølge TPL § 25, stk. 2, inden den opsatte pension beregnes, vælge, om han - i stedet for opsat pension for ansættelsestid forud for denne dato - vil have de indtil da (efter dagældende regler) indeholdte pensionsbidrag udbetalt efter bestemmelserne i LPL § 50, stk. 3 (Bilag 32.5.1). Den trufne beslutning kan ikke senere ændres. Hvis den pågældende vælger at få pensionsbidragene udbetalt, beregnes den opsatte pension eller en eventuel fratrædelsesgodtgørelse kun for tiden efter den 1. juli 1969.

Ved genansættelse som tjenestemand skal udbetalte pensionsbidrag for ansættelse før den 1. juli 1969 (inkl. evt. statsafgift) genindbetales til statskassen med rente, jf. TPL § 25, stk. 3. Renten udgør 4 pct. p.a. (uden rentes rente) fra udbetalingstidspunktet indtil genansættelsen som tjenestemand.

34.2.7.6. Tjenestemandsansættelse under EU

En tjenestemand, der fratræder, fordi han ansættes som tjenestemand i en EU-institution, kan i stedet for en opsat pension vælge at få overført en fratrædelsesgodtgørelse efter TPL § 25 fra statskassen til EU, jf. TPL § 26, stk. 1.

Beløbene beregnes efter reglerne i Fmst. bekg. 76 1/2 2006 om fratrædelsesgodtgørelse m.v. Ved genansættelse som tjenestemand i Danmark skal udbetalt fratrædelsesgodtgørelse indbetales til den myndighed, der til sin tid skal udbetale pensionen, tillige med tilskrevet bonus.

34.2.7.7. Bortfald

En opsat pension ophører og indregnes i pensionsalderen, hvis den pågældende på ny opnår ansættelse, som efter TPL § 4 kan medregnes i pensionsalderen, eller hvis den pågældende i forbindelse med ansættelse som tjenestemand under EU får overført en fratrædelsesgodtgørelse dertil, jf. TPL § 24, stk. 2, og § 26, stk. 1 og 2.

34.2.7.8. Udbetaling

En opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder, jf. TPL § 24, stk. 3.

En opsat pension udbetales desuden, hvis den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Afgørelse herom træffes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet. Udbetaling af den opsatte pension sker i givet fald fra den 1. i måneden, efter at sag herom er rejst overfor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, jf. TPL § 24, stk. 3, jf. Fmst. cirk. 15/1 2003.

Personer med ret til opsat pension, der får tilkendt social førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold efter de før den 1. januar 2003 gældende regler i lov om social pension, har ret til udbetaling af den opsatte pension fra samme tidspunkt som førtidspensionen efter lov om social pension.

For personer, der er ansat før den 1. januar 2007, kan opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. For personer, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, kan opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter opnået pensionsudbetalingsalder. Der er ikke knyttet erhvervsbegrænsning til udbetalingenPensionen nedsættes med et førtidspensionsfradrag, jf. Fmst. cirk. 26/3 2015 om førtidspensionsfradrag.

Til egenpensionister ydes indtil folkepensionsalderen et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1984).

En efterlevende ægtefælle er ifølge TPL § 24 berettiget til pension, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke hvis ægteskabet blev indgået, efter at den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, eller efter at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om, at ægteskabet skal have bestået i 3 måneder, gælder dog ikke, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Ægtefællepensionen udgør 2/3 af den opsatte pension og udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Til ægtefællepensionister ydes indtil folkepensionsalderen endvidere et tillæg på 2/3 af det tillæg, der ydes til egenpension, og som for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb (1. oktober 1984), der reguleres ligesom pensionerne i øvrigt.

Når en person, der var berettiget til opsat pension, dør, er den pågældendes børn under 18 år ifølge TPL § 24 berettigede til en pension, der for hvert barn udgør 10 pct. af den opsatte pension, dog 20 pct. hvis der ikke udbetales ægtefællepension. Pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet og indtil udgangen af den måned, hvor barnet fylder 18 år.

34.2.7.9. Maksimum

Den samlede pension til ægtefælle og børn må ikke overstige den opsatte egenpension.