27.2.8.3. Funktionsvederlag under fraværet

Funktionsvederlag under fravær indebærer, at der ydes vederlag for en fridag, uanset om denne efterfølges af en syge- eller feriedag, hvis tjenestemanden efter dette fravær fortsat fungerer i den højere stilling.

Fridage, herunder afspadseringsfridage, medregnes ved opgørelsen af det antal dage, for hvilke der ydes vederlag, under forudsætning af at tjenestemanden har fungeret på den 1. dag efter fridagen. Ved 1. dag forstås i denne sammenhæng den 1. arbejdsdag, på hvilken den pågældende faktisk gør tjeneste.

Hvis den fungerende tjenestemand ikke har opnået ret til funktionsvederlag under ferie, fradrages afviklede feriedage ved beregning af funktionsvederlaget (7 kalenderdage for en uges ferie).

En tjenestemand, der er delvis sygemeldt, får udbetalt funktionsvederlag for den aktive tjeneste i den højere stilling, dvs. for den del af tiden, hvor den pågældende rent faktisk er på arbejde.

Når en tjenestemand har fungeret uafbrudt i mere end 30 dage i en eller flere højere stillinger (heri medregnet sådanne eventuelle afbrydelser, som er nævnt i afsnit 27.2.8.2), har den pågældende tillige ret til at få funktionsvederlag under fravær som følge af

a. Ferie, herunder særlige feriedage (uanset varighed).

b. Sygefraværsperioder på indtil 28 dage. Antallet af dage opgøres for hver enkelt sygeperiode for sig, og sygeperioderne sammenlægges således ikke.

c. Barsels- og adoptionsorlov og omsorgsdage.

Fravær af andre årsager end ovenstående (a-c) medregnes i intet tilfælde ved beregning af vederlaget.