27.2.8.2. Afbrydelse efter karensperiodens udløb

Efter karensperiodens udløb medregnes fridage i funktionsperioden, som en del af perioden for hvilken der ydes betaling, såfremt tjenestemanden har fungeret i den højere stilling på den første arbejdsdag efter fridagen.

Derudover medregnes barsel- og adoptionsorlov, omsorgsdage, sygdomsfravær i indtil 28 dage, samt afvikling af ferie/særlige feriedage i funktionsperioden ved opgørelsen af det antal dage, for hvilket der ydes betaling.

Selvom funktionen har været afbrudt på grund af sygdomsfravær i mere end 28 dage og tjenestefrihed af op til 1 måneds varighed, bevarer tjenestemanden retten til funktionsvederlag efter fraværsperiodens ophør, hvis funktionen fortsætter. Der skal således ikke optjenes ny karensperiode.

Dette gælder også, når funktionen afbrydes af andre årsager end forannævnte. Det er dog i disse tilfælde en forudsætning for at bevare retten til betaling, at funktionsperioderne ikke er adskilt af mere end 15 kalenderdage.