9.1.7.3. Undtagelser

Pligten til partshøring efter forvaltningsloven gælder ikke i de tilfælde, der er nævnt i lovens § 19, stk. 2. Der vil fx være tilfælde, hvis det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag (nr. 1), hvis udsættelse af sagen vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse (nr. 2), eller hvis parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i forvaltningslovens kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger (nr. 4). Lovens § 19, stk. 2, har et relativt begrænset anvendelsesområde.

  • 20, stk. 1. Pligten til partshøring gælder heller ikke, i det omfang der er fastsat regler herom i henhold til lovens § 19, stk. 3.Herudover kan en myndighed, i sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan genoptage og ændre afgørelsen, undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensyn til parten selv taler for det, jf. lovens § 20, stk. 1.

Det følger af lovens § 20, stk. 2, at i tilfælde, hvor forudgående partshøring er undladt efter lovens § 20, stk. 1, skal myndigheden, samtidig med at afgørelsen meddeles den pågældende part, gøre denne bekendt med de oplysninger mv., som parten ellers skulle være gjort bekendt med under en partshøring, samt med, at sagen kan forlanges genoptaget.

Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, om disse undtagelsesbestemmelser er anvendelige.