9.6. Ytringsfrihed

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller på anden måde mødes med negative konsekvenser i deres stilling på grund af deres ytringer på egne vegne. Dette gælder også emner, der vedrører den offentligt ansattes eget arbejdsområde. Det gælder derudover, når man ikke kun udtaler sig på egne vegne, men også når man samtidig udtaler sig på vegne af andre, fx tillidsrepræsentanter, som udtaler sig kritisk om forholdene på arbejdspladsen på vegne af en medarbejdergruppe.

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når den ansatte ytrer sig på egne vegne. Det betyder omvendt, at ledelsen på en offentlig arbejdsplads kan fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne. Ledelsen kan også fastsætte retningslinjer for indholdet af udtalelser, der fremsættes på myndighedens vegne.

Når en offentligt ansat ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen ikke kræve, at den ansatte først indhenter tilladelse til at fremføre en påtænkt ytring eller orienterer ledelsen om ytringen. Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for myndighedens synspunkter, skal den ansatte være opmærksom på at præcisere, at ytringen fremsættes på egne vegne.

Offentligt ansatte, der udtaler sig på egne vegne, er dog underlagt visse begrænsninger i deres ytringsfrihed.

Den offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke ytre sig om oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. I helt særlige tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, har den ansatte dog ret til at ytre sig om fx tavshedsbelagte oplysninger (såkaldt meddeleret og ”whistleblowing”).

Derudover må offentligt ansatte af hensyn til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne i særlige tilfælde udvises tilbageholdenhed med at ytre sig. Begrænsningen vedrører kun udtalelser om sager inden for ens eget arbejdsområde, og den gælder normalt kun centralt placerede medarbejdere, der har medvirket i beslutningsprocessen. Ansatte med funktioner, der ligger langt fra de politiske eller administrative beslutningstagere, vil i almindelighed ikke være underlagt nogle begrænsninger i denne henseende. Det vil desuden kunne være af betydning, om ytringen fremsættes før eller efter, at en beslutning er truffet. En ytring, der fremsættes offentligt, før eller i nær tidsmæssig sammenhæng med, at en beslutning er truffet, kan have en større skadevirkning for den interne beslutningsproces end en ytring, der fremsættes længere tid efter, at beslutningen er truffet.

En offentligt ansat har en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, fx. nedskæringer. Ombudsmanden har i en konkret sag (FOB 2016.37) udtalt, at en gymnasielærer havde ret til i en e-mail til medlemmer af Folketingets Finansudvalg at kritisere sin arbejdsgiver. Ombudsmanden kaldte det derfor "særdeles kritisabelt", at arbejdsgiveren efterfølgende afskedigede læreren.

En offentligt ansat har ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at rejse kritikken internt over for fx ledelsen eller en tillidsrepræsentant. Fra ombudsmandens praksis kan henvises til sag FOB 2016.31, hvor forsvarschefen under et oplæg på en af Forsvarets kaserner havde anført, at han havde til hensigt at afskedige ansatte, der udtalte sig illoyalt om Forsvaret på de sociale medier. Han anførte også, at han havde bedt Forsvarets jurister om at undersøge, hvilke konsekvenser han kunne drage over for sådanne medarbejdere. Ombudsmanden fandt forsvarschefens udtalelser misvisende, og ombudsmanden udtalte desuden, at udtalelserne frem for alt let kunne skabe usikkerhed hos de ansatte om deres ret til på egne vegne at ytre sig kritisk om Forsvaret.

Den offentligt ansatte må – ligesom andre borgere – ikke komme med freds- eller æreskrænkende udtalelser, fx ved at fremsætte injurierende udtalelser eller videregive oplysninger om en anden persons rent private forhold. Man må som offentligt ansat heller ikke ytre sig i en urimelig grov form om sin arbejdsplads, ligesom man ikke må fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde.

Ledelsen kan ikke pålægge offentligt ansatte andre begrænsninger i deres ytringsfrihed end dem, der er omtalt ovenfor. Der kan således fx ikke under henvisning til en loyalitetsforpligtelse mellem en ansat og dennes arbejdsplads pålægges den ansatte yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.

Offentligt ansattes ytringsfrihed er nærmere omtalt i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (2016) og i vejledningen "God adfærd i det offentlige" (2017), der er udgivet af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Se mere om offentligt ansattes ytringsfrihed i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.