9.4. God forvaltningsskik

I ombudsmandspraksis er der fastslået en række normer og principper for god forvaltningsskik, der vedrører, hvordan myndighederne bør optræde og opføre sig. Det betyder generelt, at myndigheder bl.a. skal optræde venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. Ombudsmanden har endvidere peget på det ønskelige i, at offentlige myndigheder fører en hensynsfuld personalepolitik.

Myndigheden bør således i forbindelse med behandlingen af personalesager inddrage den ansatte i beslutningsprocessen - også ud over forvaltningslovens regler - og holde den ansatte orienteret om sagens gang. Herudover bør myndigheden i et vist omfang på eget initiativ vejlede den ansatte om den pågældendes retsstilling. Myndigheden bør endvidere tilrettelægge sagsbehandlingen, så den ikke trækker unødvendigt ud. Afgørelser bør meddeles direkte til den ansatte og ikke "ad tjenstlig vej", jf. FOB.1990.339 (side 366).

Der henvises til bl.a. Niels Fenger (red.), Forvaltningsret (2018), s. 667 ff., og Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Sagsbehandling (2019), 8. udgave, s. 43 f.Se mere om god forvaltningsskik i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.