9.1.3. Inhabilitet

Forvaltningslovens §§ 3-6 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. De former for interessekollision, der kan medføre inhabilitet, er opregnet i lovens § 3, stk. 1. Reglerne skal sikre, at afgørelser mv. ikke påvirkes af uvedkommende hensyn.

Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 3. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende kan foreligge inhabilitet, skal underrette sin foresatte herom, jf. lovens § 6, stk. 1.

Reglerne om inhabilitet kan fx få betydning, når der skal træffes afgørelse om ansættelse, forfremmelse og afskedigelse, og i tilfælde, hvor der skal afgives udtalelser i henhold til § 8, stk. 1, i Lbekg. 511 18/05/2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven). Se mere herom i PAV kap. 15.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet suppleres af en uskreven forvaltningsretlig retsgrundsætning om speciel inhabilitet uden for forvaltningslovens område, som har væsentlige lighedstræk med lovens habilitetsregler. Denne uskrevne retsgrundsætning indebærer navnlig, at der kan foreligge inhabilitet i de tilfælde, hvor faktisk forvaltningsvirksomhed har karakter af en beslutning, der minder om en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Der kan desuden opstå spørgsmål om afledt inhabilitet hos medarbejderne i en myndighed, såfremt en overordnet rammes af personlig inhabilitet, og der ikke i myndigheden findes en uafhængig stedfortræder. Det kan bl.a. forekomme ved en personalesag mod myndighedens øverste chef. I de tilfælde vil inhabilitet hos myndighedens øverste chef kunne bevirke en afledt inhabilitet hos samtlige myndighedens medarbejdere, idet disse kan befrygtes ikke at ville træffe en afgørelse uafhængigt af myndighedens øverste chefs interesse, jf. bl.a. FOB 2004.226.

Der henvises til bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2021), 2. udgave, s. 178 ff., Azad Taheri Abkenar, Inhabilitet i Forvaltningen (2022), 2. udgave, s. 171 ff., og Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Sagsbehandling (2019), 8. udgave, s. 86 ff.