9.1.1. Lovens område

Lbekg 433 22/04 2014 om forvaltningsloven gælder i henhold til § 1, stk. 1, for alle dele af den offentlige forvaltning. Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv. er omfattet af loven, hvis de opfylder betingelserne i lovens § 1, stk. 2. Selvejende institutioner, der ikke er omfattet af loven kan dog gennem vedtægter forpligte sig til at følge loven.

Loven gælder som hovedregel kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed, jf. § 2, stk. 1. Det betyder, at bl.a. sager om såkaldt faktisk forvaltningsvirksomhed ikke er omfattet af loven. Uden for loven falder således fx patient- og anden klientbehandling, undervisning og rådgivning.

Bestemmelserne om inhabilitet gælder dog også for behandlingen af sager om privatretlige dispositioner, herunder indgåelse af kontraktforhold o.l., jf. forvaltningslovens § 2, stk. 2. Lovens bestemmelser om bl.a. tavshedspligt, jf. § 27, videregivelse, jf. § 28, og indhentning af oplysninger, jf. § 29, gælder desuden for al virksomhed inden for den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens § 2, stk. 3.

Loven er uddybet i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986).

I det følgende er fremstillingen suppleret med henvisninger til domme og udtalelser fra Folketingets Ombudsmands Beretning (FOB).

 

9.1.1.1. Afgørelsesbegrebet

Afgørelser er udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.

En række grundlæggende beslutninger, som det offentlige træffer som arbejdsgiver i forhold til de ansatte, betragtes efter praksis fra Folketingets Ombudsmand som afgørelser i forvaltningslovens forstand. Se mere om afgørelsesbegrebet i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Som eksempler på afgørelser på personaleområdet kan nævnes sager om

 • ansættelse
 • forfremmelse
 • afskedigelse (også inden for prøvetiden)
 • forlængelse af prøvetiden for tjenestemænd
 • ændringer i ansættelsesforholdet, der er så indgribende, at de for tjenestemænd giver ret til afsked med pension og for overenskomstansatte kun kan gennemføres med et varsel svarende til opsigelsesvarslet
 • suspension af tjenestemænd og midlertidig overførelse til andet arbejde
 • lønindeholdelse/lønstandsning i forbindelse med suspension eller ulovlig udeblivelse samt efterbetaling af indeholdt løn under suspension
 • pålæg af disciplinærsanktioner efter tjenestemandsloven
 • advarsler til og disciplinært begrundede forflyttelser af overenskomstansatte
 • diskretionær ændring af tjenestested begrundet i individuelle forhold hos den ansatte, som har negativ indflydelse på ansættelsesforholdet, herunder samarbejdsvanskeligheder
 • tildeling af tjenestefrihed/orlov
 • fastsættelse af boligbidrag for statens tjenesteboliger.

Uden for afgørelsesbegrebet falder derimod som klar hovedregel tjenestebefalinger og beslutninger, der er udslag af arbejdsgiverens ledelsesret, fx om

 • institutionens organisation
 • hvorledes de ansatte skal udføre deres arbejde
 • hvor inden for ansættelsesområdet en ansat skal gøre tjeneste, herunder forflyttelser, der ikke er begrundet i en kritik af den ansattes adfærd
 • fastlæggelse af vagtskemaer
 • placering af ferie
 • placering af fridage
 • pålæg om overarbejde
 • pålæg om deltagelse i efteruddannelse som led i tjenesten
 • fastsættelse af boligbidrag for statens lejeboliger.

Ydelse af lokallønstillæg falder ligeledes uden for afgørelsesbegrebet. Dette er fastslået af Østre Landsret i dom af 22. december 2003, hvor retten fandt, at en arbejdsgivers beslutninger i forbindelse med indgåelse af lokallønsaftaler ikke er afgørelser i forvaltningslovens forstand, og at der dermed ikke er krav om partshøring og begrundelse. Retten henviste herved til, at grundlaget for fordeling af lokallønsmidler er af aftaleretlig karakter. Dommen blev af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæstet af Højesteret ved dom af 14. april 2005 (UfR 2005.2111 H).

Det er heller ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand at fritage en ansat for tjeneste uden indskrænkninger i løn eller andre rettigheder efter ansættelsesforholdet, mens det overvejes, om der er grundlag for at afskedige den pågældende. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 29. november 2006.

I visse tilfælde kan beslutningen dog være så indgribende, at det følger af almindelige principper om god forvaltningsskik, at beslutningen bør begrundes, og at den ansatte bør have lejlighed til at udtale sig. Ombudsmanden har således i FOB 1998.423 udtalt, at det næppe kunne anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand at fritage ansatte for tjeneste uden lønreduktion og derefter i et vist omfang lade dem stå til rådighed for en såkaldt jobbørs, der havde til opgave at sørge for, at de blev genbeskæftiget. Da overførslen måtte forventes at blive af en vis varighed og indebar en væsentlig ændring i arbejdets omfang, havde det dog efter ombudsmandens opfattelse været bedst stemmende med god forvaltningsskik at begrunde beslutningen og give de ansatte mulighed for at udtale sig om spørgsmålet inden overførslen.

Det er ikke muligt at foretage en udtømmende opregning af, hvilke beslutninger der er omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Det anbefales imidlertid at følge forvaltningslovens regler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en beslutning må betragtes som en afgørelse.

9.1.1.2. Partsbegrebet

En række af forvaltningslovens bestemmelser fastsætter rettigheder for den eller dem, der er part i en sag. I personalesager vil parten typisk være den ansatte. De forhandlingsberettigede organisationer er derimod ikke parter i forvaltningslovens forstand i sådanne sager, men organisationerne kan repræsentere parter i personalesager (partsrepræsentation). Se nærmere om begrebet partsrepræsentation i afsnit 9.1.5.

Se mere om partsbegrebet under pkt. 50-55 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven og i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.