9.1.4. Vejledningspligt

Myndighederne har efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, en almindelig pligt til at vejlede borgerne. Forvaltningslovens § 7, stk. 1, foreskriver, at der i fornødent omfang skal ydes vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Det omfatter vejledning og bistand om både formelle og materielle regler og om praktiske forhold. Bestemmelsen gælder også for så vidt angår personaleadministration, f.eks. i forhold til myndighedens ansatte.

Forvaltningslovens § 7, stk. 1, finder kun anvendelse i sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dog følger det af almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger og af god forvaltningsskik, at myndighederne også skal yde vejledning uden for afgørelsessager, herunder når en myndighed udøver faktisk forvaltningsvirksomhed. Herudover kan en myndigheds pligt til at vejlede i andre sammenhænge følge af særlovgivningen.

Vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, gælder efter sin ordlyd kun i forhold til personer (f.eks. en ansat), der selv henvender sig om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Det følger imidlertid af god forvaltningsskik, at en myndighed har pligt til at vejlede en borger (f.eks. en ansat), som myndigheden er i forbindelse med, selv om borgeren hverken direkte eller indirekte har bedt om vejledning, men hvor det fremstår som naturligt og relevant at give borgeren vejledning.

På tilsvarende måde bør myndigheden efter omstændighederne yde vejledning om andet end det, som borgeren udtrykkeligt har bedt om at blive vejledt om. Det vil fx være tilfældet, hvis det må antages, at borgeren har misforstået eller ikke kender de relevante regler.

De nærmere krav til vejledningens indhold og form kan ikke angives generelt, men afhænger af omstændighederne og de spørgsmål, som borgeren stiller. Vejledningen kan gives både skriftligt og mundtligt. Hovedsynspunktet må være, at vejledningen skal have et sådant indhold, at det undgås, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.

 Der henvises til bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2021), 2. udgave, s. 274 ff., og Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – Sagsbehandling (2019), 8. udgave, s. 136 ff.Se mere om myndigheders vejledningspligt i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.