9.1.12.9. Begrænsning

Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang oplysninger kan undtages fra partsaktindsigt i medfør af forvaltningslovens §§ 15-15 b, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, 2. pkt.

Den, der er part i en sag, kan således ikke ved at anmode om en begrundelse forlange at blive gjort bekendt med oplysninger mv., som ville være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i forvaltningslovens §§ 15-15 b, hvis parten i stedet havde fremsat anmodning om aktindsigt.

Myndigheden bør dog oplyse om, at begrundelsen for den pågældende afgørelse er begrænset efter mulighederne herfor i forvaltningslovens § 24, stk. 3, i det omfang dette ikke indebærer, at de oplysninger mv., som der er hjemmel til at tilbageholde fra aktindsigt, røbes, jf. FOB 2000.158, FOB 2009.1-4 og FOB 2009.15-1.