21.11.1.3. Personkredsen og de omfattede rejser

Statsansatte på tjenesterejse er omfattet af tjenesterejseforsikringen, jf. tjenesterejseaftalens § 51.

Statsansatte, som ikke er på tjenesterejse, samt andre rejsende kan omfattes af tjenesterejseforsikringen

  • hvis de pågældende helt eller delvis rejser på statens regning, og
  • institutionen vælger, at de skal være omfattet.

Institutionen må ikke tegne anden forsikring for den rejsende. Hvis den rejsende ønsker at være forsikringsdækket, må dette i givet fald ske for egen regning.

Rejser af privat karakter kan ikke omfattes af tjenesterejseforsikringen, og den rejsende må i givet fald tegne forsikring for egen regning. Dette gælder fx også på feriedage, fridage o. l., der holdes i tilslutning til en rejse, der i øvrigt er omfattet.

For statsansatte, der som led i tjenesten opholder sig i udlandet og omkommer eller kommer til skade, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning 107 og 108 til finanslovens § 7. Finansministeriet, jf. tjenesterejseforsikringens pkt. 6 B (særlig ulykkesforsikring).

Tjenesterejseforsikringen gælder uanset rejsens varighed.

Særligt om USA

Ved udstationering af medarbejdere til universiteter mv. i USA kan der gøre sig særlige forhold gældende, idet en række delstater og/eller institutioner stiller supplerende – og ofte meget vidtrækkende - krav til forsikringsdækningen.

Den enkelte ansættelsesmyndighed må derfor i sådanne tilfælde, før den endelige beslutning om udstationering træffes, afklare

a) om der er dokumentation for, at den amerikanske delstat/den pågældende institution stiller ekstra forsikringskrav

b) om man i så fald vil påtage sig at stå inde for de (betydelige) merudgifter, der kan blive tale om som følge af den udvidede dækning, og i bekræftende fald,

c) om man kan formå delstaten/institutionen til at acceptere en garantierklæring fra den danske ansættelsesmyndighed om dækning af eventuelle udgifter, der måtte ligge uden for den almindelige tjenesterejseforsikrings område og dermed ikke vil blive omfattet af udlægget fra Europæiske, eller

d) om man alternativt og/eller i de tilfælde, hvor delstaten/institutionen ikke vil acceptere en sådan garantierklæring, vil betale den supplerende forsikring, som tilbydes på stedet.

Det bemærkes, at der i henhold til § 4, stk. 2, i Fmst. cirk. 9/12 2005 om selvforsikring i staten mv. er hjemmel til at tegne supplerende forsikringer, i det omfang sådanne kræves i det pågældende land.