21.9. Særbestemmelse om Danmark og Færøerne

21.9.1. Lønramme 37 og derover

Ansatte i stillinger på lønramme 37-niveau og derover kan altid vælge at få refunderet rimelige merudgifter under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne mod dokumentation i stedet for at få udbetalt godtgørelser i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Det gælder, uanset om den ansatte er ansat i henhold til overenskomst, som tjenestemand eller på individuel kontrakt. Der ydes ikke procentgodtgørelse.

Et sådant valg er bindende i 2 år. Hvis den ansatte ikke inden udløbet af 2 års-perioden har fremsat ønske om en ændring, er valget bindende for en ny 2 års-periode. Bestemmelsen gælder også for konstituerede og fungerende. For disse ansatte er valget bindende for hele konstitutions-/funktionsperioden.

Kun rimelige udgifter kan refunderes, og som hovedregel bør kun udgifter til måltider o.l. samt til overnatning refunderes.

Der findes ikke specielle regler for ledsagere til ansatte, der har valgt at rejse efter regning. Disse må derfor følge de almindelige regler.

21.9.2. Lokalaftale

Hvis der gør sig særlige forhold gældende, kan der indgås lokalaftale for afgrænsede grupper af ansatte under lønramme 37 om, at de kan få udgifter under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne refunderet mod dokumentation, jf. afsnit 21.10.2.