21.8. Hjemrejser

21.8.1. Hvad er en hjemrejse?

Ansatte har på længerevarende tjenesterejser i Danmark og på Færøerne under visse betingelser ret til "hjemrejser". Dermed menes ret til at få betalt transportudgifter i forbindelse med en hen- og tilbagerejse til det faste tjenestested eller hjemmet. Der er derimod ikke ret til hjemrejser ved tjenesterejser i udlandet og i Grønland.

Retten til hjemrejser er betinget af, at hjemrejsen kan forenes med tjenestens tilrettelæggelse.

En hjemrejse er ikke en tjenesterejse, men en privat rejse fra det midlertidige tjenestested til hjemmet. Dette betyder, at transporttiden ikke kan medregnes i arbejdstiden. Hvis tjenestestedet derimod har tilrettelagt tjenesten på det midlertidige tjenestested som et antal mandag-fredags-tjenesterejser, medregnes transporttiden i arbejdstiden.

21.8.2. Godtgørelse under hjemrejser

På hjemrejser kan der kun ydes godtgørelse for merudgifter for den faktiske transporttid. Overnatningsudgifter på det midlertidige tjenestested kan kun refunderes efter de principper, der er nævnt i afsnit 21.6.4.

21.8.3. Hvor ofte?

Under tjenesterejser i Danmark og lokalt på Færøerne er der ret til én ugentlig hjemrejse.

Under tjenesterejser til og fra Færøerne er der ret til en hjemrejse for hver 4 ugers fravær, under forudsætning af at den ansatte opretholder husførelse ved det faste tjenestested, dvs. har sin nærmeste familie (ægtefælle/samlever/børn) bosat ved det faste tjenestested.

Ansatte, der er udstationeret fx til Færøerne, kan tænkes at have fast tjenestested ét sted i Danmark, mens familien bor et andet sted i Danmark. I denne situation er der ret til en hjemrejse til familien.

Der er ikke noget krav om, at der foretages en hjemrejse pr. uge henholdsvis pr. 4. uge, og hjemrejser skal ikke nødvendigvis ligge i weekender, men der er ikke adgang til en egentlig "opsparing" af hjemrejser.

21.8.4. Transportmiddel

Udgiften til offentlige transportmidler refunderes i overensstemmelse med de sædvanlige regler, jf. afsnit 21.3.4.1. Tjenestestedet kan herunder tillade hjemrejser med fly fra og til destinationer i hele landet (inkl. Færøerne), hvis det er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet.

Tjenestestedet kan også - under samme betingelser - tillade, dels at den ansatte benytter privat transportmiddel, dels at den ansatte benytter privat transportmiddel mod at få udbetalt "maksimeret kilometergodtgørelse", jf. afsnit 21.3.2.

Den ansatte kan altid vælge at benytte dyrere transportmiddel eller rejseklasse mod selv at betale differencen.